Taliansko, Neapol - Právo duševného vlastníctva - ochranné známky a design

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis:

Pridaná hodnota poldňového seminára pozostáva z poskytnutia hĺbkových náhľadov na vysoko špecializované témy týkajúce sa diverzifikovaných aspektov duševného vlastníctva (cezhraničné aspekty). Experti budú vyzvaní, aby rozšírili také aspekty, ako je jurisdikcia, rozhodné právo, nástroje EÚ, uznávanie a výkon rozhodnutí a spolupráca v záležitostiach týkajúcich sa predmetov stretnutia. 

 

Jazykový režim: anglický jazyk

Miesto konania: Taliansko, Neapol

 

Upozornenie!!!

Podmienkou účasti na zahraničnom seminári je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí (aj v prípade, ak je podujatie organizované on-line), ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk;

Náklady spojené s prezenčnou účasťou sú plne hradené zo strany EJTN (cestovné do výšky 400 EUR, ubytovanie, stravné, vreckové je hradené z dennej diéty  (výška diéty pre konkrétnu krajinu je  v prílohe), ktorá je poskytnutá na celú dobu pobytu.  Poistenie nie je hradené.

Pri prihlasovaní  je potrebné dôsledne zvažovať reálne možnosti účasti na zahraničnom seminári. Odhlásenie  prihláseného účastníka je potrebné v systéme zdôvodňovať.

 Pripomíname Vám povinnosť nahrať  podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka, ak ho nemáte nahraté v súboroch.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk