Webinár: Daňové zločiny v EÚ

Číslo
AD/2024/14
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Prehľad

Tento vzdelávací kurz umožňuje účastníkom lepšie pochopiť právny rámec a nové výzvy v oblasti daňového práva EÚ, daňových trestných činov a iných finančných trestných činov. Seminár zahŕňa sériu relevantných tém, ktoré sú nevyhnutné pre hĺbkovú analýzu najdôležitejších udalostí v rámci EÚ a príslušnej judikatúry Súdneho dvora EÚ a vnútroštátnych súdov členských štátov. Účastníci sa naučia riešiť cezhraničné daňové delikty a nástroje, ktoré možno využiť na justičnú spoluprácu na úrovni EÚ. Školiaci kurz bude slúžiť ako platforma na výmenu vedomostí a uľahčenie spolupráce medzi justičnými orgánmi členských štátov, ako aj s medzinárodnými organizáciami a agentúrami EÚ.

Učebné ciele

  • Pochopiť právny rámec platný na úrovni EÚ v oblasti daňových trestných činov.
  • Získajte prehľad o dôležitom vývoji v oblasti nedávnej judikatúry Súdneho dvora EÚ.
  • Pochopiť množstvo spoločných problémov a prekážok vo vnútroštátnych daňových systémoch.
  • Rozvinúť lepšiu schopnosť zvládať nové výzvy v oblasti daňových trestných činov.
  • Byť schopný využívať špecifické nástroje pre cezhraničnú spoluprácu spojenú s daňovými trestnými činmi a naučiť sa osvedčené postupy z rôznych krajín.
  • Získať praktické poznatky o tom, ako postupovať pri efektívnom riešení organizovanej daňovej trestnej činnosti

Oblasť práva: správne právo

Jazyk podujatia: angličtina 

Cieľová skupina: sudcovia (administratívni), sudcovia (trestní), prokurátori

Počet účastníkov: 1 (1 náhradník)

Aktivita je hradená z prostriedkov EJTN podľa finančných podmienok dostupných na https://ejtn.eu/wp-content/uploads/2023/02/EJTN-Corporate-Financial-Policy-2023-2.pdf.

Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail karol.moravek@justice.sk do 15.8.2024.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.