Zaujímavé aktuálne články a publikácie

 

nová publikácia:

 

Súdny systém Európskej únie, 2. vydanie, máj 2008

 

Autori: JUDr. Ing. Michael Siman, DEA, JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Počet strán: 736

Publikácia sa snaží priblížiť v komplexnom a teoreticky nezaťaženom výklade kľúčové inštitúty súdnej ochrany komunitárneho práva súdmi Európskej únie (Súdnym dvorom ES, Súdom prvého stupňa a Súdom pre verejnú službu Európskej únie). Jasné a logické zatriedenie výkladu problematiky do ôsmich častí, sprevádzaného štruktúrou krátkych a výstižných odsekov k jednotlivým témam sleduje ambíciu autorov prispieť k rýchlej odpovedi na akúkoľvek relevantnú otázku o fungovaní súdneho systému únie. Jedným z pilierov, na ktorom je výklad problematiky budovaný, je aj náležité uvádzanie a rozbor relevantnej judikatúry súdov únie. Autori taktiež odkazujú na relevantné ustanovenia slovenského právneho poriadku, ktoré súvisia s aplikáciou komunitárneho práva.

- všetko k aktuálnemu právnemu stavu k 1. máju 2008

 

 

 

 

 

nová publikácia:

 

Aplikace práva soudcem v eře středoevropského komunismu a transformace (analýza příčin postkomunistické právní krize, 1. vydanie, 2005

 

Autor: Zdeněk Kuhn

 

Počet strán: 202

Práce přináší obsáhlý popis činnosti justice ve střední Evropě a zejména v Československu během komunistické éry a v prvních patnácti letech po pádu komunismu. Autor analyzuje míru formalismu a pozitivismu v judikatuře soudu lehem krátké éry stalinismu a poté lehem československé normalizace. Činí tak rozborem mnoha příkladu politických i nepolitických rozhodnutí komunistické justice.

 

 

 

 

 

 

nová publikácia:

 

Judikatura a právní argumentace - teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou, 1.vydanie, 2006

 

Autori: Michal Bobek, Zdeněk Kuhn, Radim Polčák, Mark Gillis, Milan Pokorný, Miloš Tomsa, Karel Hasch, Pavel Molek

 

Počet strán: 256

Skupina expertů z právnických fakult, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Vrchního soudu uvádí na trh publikaci, jejímž cílem je usnadnit orientaci v teoretických i praktických otázkách soudního rozhodování. Cílem autorů je seznámit čtenáře s rolí, využitím, vývojem a zejména procesem vzniku judikatury v různých právních systémech s důrazem na Českou republiku. Kniha tak pojednává o nejvýznamnějších aspektech soudního rozhodování, zejména pak o procesu samotného rozhodování soudcem, stejně jako o dopadech judikatury na formování práva. Publikace je určena nejširší právnické veřejnosti, zejména soudcům, advokátům a studentům právnických fakult, ale také zaměstnancům státní správy a laické veřejnosti. Ačkoli text podává fundovaný a ucelený výklad relevantní materie, je současně pojat jako příručka, která jak strukturou, tak i způsobem podání umožňuje snadnou orientaci v textu a pochopení zásadní právní problematiky. Vedle teoretického a komparativního výkladu zde čtenář najde i řadu konkrétních praktických informací, jakými jsou například postupy při vyhledávání právních informací na internetu nebo přehled vydávaných publikací zabývajících se judikaturou.