Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Pracovnoprávne a súvisiace vzťahy v praxi kontrolných orgánov (so zameraním na inšpekciu práce), (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.10.2017 - 31.10.2017
Náhrada škody spôsobenej porušením práva EÚ, vrátane práva hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľa, (OP EVS)09.11.2017 - 09.11.2017
Seminár pre súdnych tajomníkov - BA, TT, TN (JA SR Pezinok), OP EVS10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Žilina "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Prípravné vzdelávanie PČP "vzdelávanie v oblasti súkromného práva 2. časť" (obchodné, pracovné, rodinné právo), Omšenie, OP EVS13.11.2017 - 16.11.2017
Aplikačné skúsenosti so Správnym súdnym poriadkom (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS20.11.2017 - 20.11.2017
Judikatúra ESĽP a jej vplyv na rozhodovaciu prax slovenských súdov (netrestná agenda), (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.11.2017 - 24.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)27.11.2017 - 29.11.2017
Praktické aspekty rekodifikácie v oblasti správneho súdnictva (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS29.11.2017 - 29.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)04.12.2017 - 06.12.2017
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)04.12.2017 - 06.12.2017
Spory v oblasti fondov EÚ (nariadenie o EŠIF, zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ), DP JA SR Omšenie, OP EVS07.12.2017 - 08.12.2017
Prípravné vzdelávanie JČ a PČP "vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.12.2017 - 14.12.2017
Taliansko - Súťažné právo a ekonomika01.02.2018 - 03.02.2018
Taliansko - Súťažné právo a ekonomika - záverečný seminár04.10.2018 - 06.10.2018