Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Osobitné požiadavky na súdny prieskum v oblasti životného prostredia (DP JA SR Omšenie)04.09.2017 - 05.09.2017
Etika v práve - Česká republika - Kroměříž11.09.2017 - 13.09.2017
Znalec a jeho procesné postavenie v konaní pred súdom (JA SR Pezinok), OP EVS18.09.2017 - 18.09.2017
Správne súdnictvo a jeho rozhodovanie PRED a PO rekodifikácii (JA SR Pezinok), OP EVS19.09.2017 - 19.09.2017
Cezhraničné civilné spory v Európskej únii (DP JA SR Omšenie), OP EVS21.09.2017 - 22.09.2017
Prípravné vzdelávanie JČ a PČP (vzdelávanie v oblasti verejného práva - trestné, finančné, ústavné, správne právo) OP EVS25.09.2017 - 28.09.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)25.09.2017 - 27.09.2017
Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica), OP EVS26.09.2017 - 26.09.2017
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok) OP EVS27.09.2017 - 27.09.2017
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy s ohľadom na aktuálnu judikatúru ESĽP (JA SR Pezinok), OP EVS28.09.2017 - 28.09.2017
Právomoc súdov v rodinných veciach - rozvody, výživné, únosy detí a iné (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.10.2017 - 03.10.2017
Aplikácia práva EÚ po rekodifikácií procesných kódexov - KE, PO (KS v Košiciach), OP EVS05.10.2017 - 05.10.2017
Trestná činnosť súvisiaca s porušovaním daňových a colných predpisov (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.10.2017 - 06.10.2017
Probačný program manažmentu rizika, posúdenia intervenčnej potreby rizika recidívy a program zameraný na protikorupčné správanie09.10.2017 - 10.10.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)09.10.2017 - 11.10.2017
Vplyv práva EÚ/ES na životné prostredie (DP JA SR Omšenie)16.10.2017 - 17.10.2017
Lingvistický seminár - ochrana údajov - kalendár str. 8318.10.2017 - 20.10.2017
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov - KE, PO (KS v Košiciach), OP EVS18.10.2017 - 18.10.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)23.10.2017 - 25.10.2017
Etika práce sudcu a prokurátora (DP JA SR Omšenie)26.10.2017 - 27.10.2017
Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok), OP EVS30.10.2017 - 30.10.2017
Civilnoprávne a trestnoprávne aspekty v trestných činoch v doprave (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.11.2017 - 03.11.2017
CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE V PRAXI: Zameranie na práva občanov Únie06.11.2017 - 07.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)06.11.2017 - 08.11.2017
Správne trestanie a uplatňovanie zásady ne bis in idem (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS07.11.2017 - 07.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)27.11.2017 - 29.11.2017
Hospodárska kriminalita v EÚ - NSR29.11.2017 - 30.11.2017
Procesné právo EÚ v rodinných veciach - Belgicko04.12.2017 - 05.12.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)04.12.2017 - 06.12.2017