Dôležité odkazy na webstránky:

Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (DP JA SR Omšenie)

  Číslo: 
  2017/KVP/64
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (DP JA SR Omšenie)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  27. November 2017 - 9:45 - 29. November 2017 - 17:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. November 2017

  Program vzdelávacieho podujatia

  • Pracovný jazyk: slovenský jazyk / anglický jazyk (simultánne tlmočenie)
  • Pre účastníkov zo súdov a prokuratúr je určený program od 27.11.2017 do 28.11.2017.
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. zo 27.11.2017 na 28.11.2017. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 26.11.2017 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 27.11.2017 obed, večera a dňa 28.11.2017 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 26.11.2017 budú dňa 27.11.2017 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia  s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.),  b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).

  VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (PAHCT)"

  Odborný garant: 
  JUDr. Eduard Korpáš, PhD., vedúci katedry súkromného práva, e-mail: eduard.korpas@justice.sk, tel. číslo: 033/ 88 18 318
  Lektor(i): 

  Maria Teresa Verdugo Moreno (prokurátorka, Španielsko) - ospravedlnená, Agnieszka Adamowicz, (prokurátorka, Poľsko), Francois Deleu (zástupca ODIHR), Daniel Milo (externý poradca ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky), Irena Bihariová (právnička, predsedníčka OZ Ľudia proti rasizmu), Peter Wilfling (právnik spolupracujúci s VIA IURIS)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  20