Dôležité odkazy na webstránky:

Prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ rok 2017


september 2017

  

Dátum vzdelávacieho podujatia: 11.09.2017 - 14.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (OP EVS)  

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Elena Kováčová, JUDr. Slavomír Šúrek, JUDr. Marta Kolcunová, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Ladislav Tichý, JUDr. Daniel Hudák, Mgr. Eva Kukanová, JUDr. Jolana Madejová, JUDr. Eva Šeševičková

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 18.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Znalec a jeho procesné postavenie v konaní pred súdom (OP EVS)     

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Peter Šamko, JUDr. Boris Tóth, PhDr. Robert Máthé, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 19.09.2017      

Názov vzdelávacieho podujatia: Správne súdnictvo a jeho rozhodovanie PRED a PO rekodifikácii (OP EVS)       

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Ida Hanzelová

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 21.09.2017 - 22.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Cezhraničné civilné spory v Európskej únii (OP EVS)

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.  

               

Dátum vzdelávacieho podujatia: 25.09.2017 - 28.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Prípravné vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry „vzdelávanie v oblasti verejného práva - trestné právo, finančné právo, ústavné právo, správne právo" (OP EVS)    

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Slavomír Šúrek, JUDr. Marián Fečík, JUDr. Anita Filová JUDr. Marta Kolcunová, PhD., JUDr. Milan Ľalík

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 26.09.2017      

Názov vzdelávacieho podujatia: Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov (OP EVS)       

Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova č. 43, 974 04 Banská Bystrica

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 27.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia:  Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (OP EVS)              

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektor podujatia: Mgr. Eva Martinovičová          

                 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 28.09.2017      

Názov vzdelávacieho podujatia: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy s ohľadom na aktuálnu judikatúru ESĽP (OP EVS)            

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Alena Poláčková, PhD., JUDr. Ján Šikuta, PhD.

 

Október 2017

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 02.10.2017 - 03.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Právomoc súdov v rodinných veciach - rozvody, výživné, únosy detí, zisťovanie obvyklého pobytu, zisťovanie najlepšieho záujmu dieťaťa a iné (OP EVS)

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 05.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov (OP EVS)       

Miesto konania: Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice        

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA

  

Dátum vzdelávacieho podujatia: 05.10.2017 - 06.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Trestná činnosť súvisiaca s porušovaním daňových a colných predpisov (OP EVS)        

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Libor Duľa, JUDr. Michal Truban, pplk. JUDr. Ľudovít Makó

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 09.10.2017 - 11.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (OP EVS)            

Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 18.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (OP EVS)

Miesto konania: Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice

Lektor podujatia: Mgr. Eva Martinovičová          

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 23.10.2017 - 25.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (OP EVS)            

Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie 

Lektori podujatia: PhDr. Silvia Dončevová, PhD., PhDr. Dáša Oravkinová

  

Dátum vzdelávacieho podujatia: 26.10.2017 - 27.10.2017            

Názov vzdelávacieho podujatia: Etika práce sudcu a prokurátora (OP EVS)        

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., Mgr. Jozef Sedlák, JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Juraj Sopoliga

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 30.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov (OP EVS)       

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA