Dôležité odkazy na webstránky:

Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)

  Číslo: 
  2018/KSP/27/JA SR
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Jazykové vzdelávanie
  Plný názov: 
  Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  19. Marec 2018 - 10:00 - 21. Marec 2018 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  2. Február 2018
  • Primárna cieľová skupina podujatia: úspešní absolventi testovania jazykových znalostí (podľa priloženého zoznamu)
  • Sekundárna cieľová skupina podujatia: náhradníci (podľa priloženého zoznamu)
  • Terciárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")
  • Kvartálna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")

  Program jazykového vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár jazykového vzdelávacieho podujatia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci, t.j. z 19.03.2018 na 20.03.2018 a z 20.03.2018 na 21.03.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 18.03.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného motorového vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 19.03.2018 obed, večera, dňa 20.03.2018 raňajky, obed, večera a dňa 21.03.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 18.03.2018 budú dňa 19.03.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).

  VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Anglický jazyk - právnická terminológia

  Lektor(i): 

  Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA; PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček

  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk