Menovanie vedúceho Katedry súkromného práva Justičnej akadémie SR

Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky p. JUDr. Peter Hulla menoval dňa 26.1.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 do funkcie vedúceho katedry súkromného práva Mgr. Mareka Ivanča, PhD.

Menovaný vedúci katedry bude vykonávať činnosti, ktoré súvisia so súkromným právom  (civilné právo, rodinné právo, pracovné právo, obchodné právo) v kontexte národnej aj európskej normotvorby, s medzinárodným právom súkromným, so vzdelávaním v oblasti spoločensko-vedných disciplín a s cudzími jazykmi.