Vonkajšie vzťahy Justičnej akadémie

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky spolupracuje vo svojich aktivitách s rôznymi partnermi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Predovšetkým ide o vzájomné organizovanie vzdelávacích akcií, seminárov ako aj oficiálnych návštev, výmen a stáží.

 

Vnútroštátne vzťahy

 

Medzi „domácich partnerov“ Justičnej akadémie patria najmä subjekty, s ktorými má akadémia osobitnú dvojstrannú dohodu, na základe ktorej sa realizujú spoločné projekty. Sem, mimo iné inštitúcie možno zahrnúť spoluprácu:

 • Združenie sudcov Slovenska,
 • EUROIURIS
 • Ústavný súd Slovenskej republiky
 • Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
 • Krajský súd v Košiciach
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zahraničné vzťahy

 

Najvyššiu formu medzinárodnej spolupráce inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie sudcov a prokurátorov predstavuje bilaterálny zmluvný rámec. Sem, mimo iné inštitúcie možno zahrnúť spoluprácu:

 • Justičná akadémia Českej republiky
 • Justičná akadémia Maďarskej republiky
 • Národná škola súdnictva a verejnej prokuratúry Poľskej republiky
 • Národná škola pre súdnictvo Francúzskej republiky
 • Národná akadémia súdnictva Čínskej ľudovej republiky
 • Súdna akadémia najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky
 • Národná škola súdnictva Brazílskej federatívnej republiky
 • Akadémia pre vzdelávanie sudcov a verejných prokurátorov Severomacedónskej republiky
 • Justičné vzdelávacie centrum Čiernej Hory

 

Mimo bilaterálnych dohôd Justičná akadémia Slovenskej republiky spolupracuje aj s inštitúciami a medzinárodnými organizáciami európskeho rozmeru a to najmä s  :

 • Rada Európy (pozri sekciu Rada Európy),
 • Európska justičná vzdelávacia sieť (pozri sekciu EJTN) a
 • Akadémia európskeho práva (pozri sekciu ERA).

 

Mimo vymenované príklady spoluprác JASR spolupracuje s celým radom iných partnerov na rôznych projektoch z domáceho prostredia ako aj zo zahraničia.

Prílohy