Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Rada

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

                                                                                                         

 

podľa čl. II ods. 1 Volebného poriadku pre voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných komisií

vyhlasuje voľbu

na predsedu a troch členov skúšobnej komisie č. 2,

na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 6,

na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 8,

na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 9,

na člena skúšobnej komisie č. 5 za oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva, a 

náhradných členov skúšobných komisií

 

Návrhy na kandidátov podáva rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky a rada prokurátorov.

Návrhy je potrebné zaslať kancelárii akadémie v termíne do 02.12.2022 do 14,00 hodiny tak, aby v tento deň boli doručené na adresu: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom „VK – Skúšobná komisia“.

Termín volieb bol stanovený na prvé riadne zasadnutie rady JA SR v roku 2023 s tým, že presný dátum a čas bude určený dodatočne a navrhnutým kandidátom bude zaslaná pozvánka.

 

                                                                                            JUDr. Jana Bajánková, v.r.

                                                                                                 predsedníčka rady

                                                                                 Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

V Pezinku dňa 22. septembra 2022