Dôležité odkazy na webstránky:

Tretí seminár v projekte: Krakow 4.-5 november 2014 / Third seminar in the Project: Krakow 4.-5 November 2014

      

 

 

Ochrana poškodených trestnými činmi. Európsky a národný prístup. Špecifické nástroje EÚ na ochranu poškodených.

 Protection of victims of crime. The European and domestic approach, EU specific tools for the protection of victims.

 

audio

 

On 4 - 5 November 2014, the Judicial Academy of the Slovak Republic organised with the cooperation of other V4 judicial academies the third seminar in the project in the premises of  Polish National School for Judiciary and Public Prosecution in Krakow. This topic was predominantly targeted to judges and prosecutors in Visegrad countries who come into contact with victims of criminal offences.

 

Seminar was held in Slovak and Polish language with simultaneous interpretation into these languages.

 

Composition of the audience included 49 participants within the target groups of judges and prosecutors. The composition in the seminar included 10 judges and 18 prosecutor from Poland, 6 judges and 8 prosecutors from Czech Republic and 5 judges and 2 prosecutors from Slovak Republic.

 

Program of the seminar

 

Kierzynka - Buczma: Protection of victims

 

The European Protection Order

 

Protection of victims of domestic violence

 

Protection of minor victims

 

Protection of Victims of Crime. European and Domestic Approach

 

V dňoch 4. - 5. novembra 2014 pokračovala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s akadémiami V4 v implementácii projektu organizovaním tretieho seminára v priestoroch Národnej školy pre súdnictvo a prokuratúru v Krakowe. Téma seminára bola určená sudcom a prokurátorom, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami trestných činov.

 

Seminár bol vedený v slovenskom a poľskom jazyku so simultánnym tlmočením do týchto jazykov.

 

Na seminári sa zúčastnilo 49 účastníkov z cieľových skupín sudcov a prokurátorov. Z Poľska sa zúčastnilo 10 sudcov a 18 prokurátorov, z Českej republiky 6 sudcov a 8 prokurátorov a zo Slovenska 5 sudcov a dvaja prokurátori.

 

Program seminára

 

Kierzynka - Buczma: Ochrana poškodených

 

Európsky ochranný príkaz

 

Ochrana maloletých poškodených

 

Rozporzadzenie 606 2013 PL

 

Ochrona maloletnich ofiar PL

 

This publication has been produced with the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Judicial Academy of the Slovak Republic and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.