Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Predsedníčka rady

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

                                                                                                         

podľa čl. I ods. 1 Zásad pre výber členov pedagogického zboru Justičnej akadémie predsedníčka rady Justičnej akadémie vyhlasuje

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

na funkciu „vedúci katedry súkromného práva

 

Prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, motivačným listom a vyplneným osobným dotazníkom predloží uchádzač kancelárii Justičnej akadémie do 7. januára 2022 do 12,00 hodiny, tak aby v tento deň bola doručená na adresu Justičnej akadémie, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok. Obálku je potrebné označiť heslom „VK – Justičná akadémia“.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13. januára 2022 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku a prostredníctvom vybranej videokonferenčnej platformy. Pozvánka na výberové konanie bude prihláseným uchádzačom zaslaná iba e-mailom.

V prílohe pripájame „Zásady pre výber členov pedagogického zboru Justičnej akadémie“.

 

JUDr. Jana Bajánková, v.r.

predsedníčka rady Justičnej akadémie

Slovenskej republiky

 

V Pezinku dňa 13. decembra 2021

 

Prílohy:

Zásady pre výber členov pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Osobný dotazník uchádzača o členstvo v pedagogickom zbore