Skúšobné komisie

 

Odborná justičná skúška je vykonávaná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia je zložená z piatich členov, ktorých na návrh súdnej rady, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a ministra volí a odvoláva rada Justičnej akadémie. Funkčné obdobie členov skúšobných komisií a ich náhradníkov je tri roky.

Predpoklady na zvolenie za člena alebo náhradného člena skúšobných komisií upravuje § 13 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii.

Práva a povinnosti členov a náhradných členov skúšobných komisií upravuje v čl. VII Štatút Justičnej akadémie.

 

AKTUÁLNE ZLOŽENIE SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ
AKTUÁLNE ZVOLENÍ NÁHRADNÍ ČLENOVIA SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ