Aktívne podujatia

Názov Dátum Deadline
Thessaloniki, Grécko - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni (EJTN) 19. 09. 2024 - 20. 09. 2024
Prihláška
Zadar, Chorvátsko - Právne jazykové vzdelávanie - spolupráca v oblasti ľudských práv (EJTN) 23. 09. 2024 - 27. 09. 2024
Prihláška
Tartu, Estónsko - Mediácia a zmier (EJTN) 24. 09. 2024 - 25. 09. 2024
Prihláška
Trier, Nemecko - Medzinárodná spolupráca v trestných veciach: Právny rámec EÚ, vzájomná právna pomoc a vydávanie do tretích krajín. Spolupráca s Eurojustom a Europolom (EJTN) 05. 09. 2024 - 06. 09. 2024
Prihláška
Valletta, Malta - Európske občianske konanie v oblasti rodinného práva (EJTN) 19. 09. 2024 - 20. 09. 2024
Prihláška
Trier, Nemecko - Environmentálne právo EÚ (EJTN) 24. 09. 2024 - 25. 09. 2024
Prihláška
Dublin, Írsko - Daňový zákon EÚ (EJTN) 30. 09. 2024 - 01. 10. 2024
Prihláška
Riga, Lotyšsko - Sloboda prejavu v digitálnej ére (EJTN) 03. 10. 2024 - 04. 10. 2024
Prihláška
Sofia, Bulharsko - Európsky vyšetrovací príkaz v praxi, vrátane systému e-EDES (EJTN) 10. 10. 2024 - 11. 10. 2024
Prihláška
Ľubľana, Slovinsko - Právne jazykové vzdelávanie v oblasti cezhraničného organizovaného zločinu (EJTN) 14. 10. 2024 - 16. 10. 2024
Prihláška
Madrid, Španielsko - Uplatňovanie antidiskriminačného práva EÚ (ERA) 24. 09. 2024 - 25. 09. 2024
Prihláška
Valetta, Malta - Uplatňovanie antidiskriminačného práva EÚ (ERA) 14. 11. 2024 - 15. 11. 2024
Prihláška
Trier, Nemecko - Právo EÚ v oblasti rodovej rovnosti (ERA) 09. 12. 2024 - 11. 12. 2024
Prihláška
Sudca pre prípravné konanie – kompetencie a postupy (workshop), DP Omšenie 13. 06. 2024 - 14. 06. 2024
Prihláška
Lisabon, Portugalsko - Legitimita justície - tvárou výzvam a novým technológiám (EJTN) 03. 10. 2024 - 04. 10. 2024
Prihláška
Sofia, Bulharsko - Základné práva maloletých v systéme trestného súdnictva (EJTN) 21. 10. 2024 - 22. 10. 2024
Prihláška
Budapešť, Maďarsko - Právne jazykové vzdelávanie v spolupráci v trestných veciach (EJTN) 21. 10. 2024 - 25. 10. 2024
Prihláška
Barcelona, Španielsko - Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy (EJTN) 24. 10. 2024 - 25. 10. 2024
Prihláška
Krakov, Poľsko - Právo obchodných spoločností (EJTN) 29. 10. 2024 - 30. 10. 2024
Prihláška
Madrid, Španielsko - Právne jazykové vzdelávanie v oblasti práva životného prostredia (EJTN) 04. 11. 2024 - 06. 11. 2024
Prihláška
Súdobá rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v trestných veciach (JA Pezinok) 06. 06. 2024 - 06. 06. 2024
Prihláška
Profesijná etika sudcov a prokurátorov (DP Omšenie) 10. 06. 2024 - 11. 06. 2024
Prihláška
Prvý dojem nemá druhý pokus (ONLINE) 10. 06. 2024 - 10. 06. 2024
Prihláška
Prvý dojem nemá druhý pokus (ONLINE) 11. 06. 2024 - 11. 06. 2024
Prihláška
Prvý dojem nemá druhý pokus (ONLINE) 12. 06. 2024 - 12. 06. 2024
Prihláška
Aktuálne otázky pracovného práva (ONLINE) 13. 06. 2024 - 13. 06. 2024
Prihláška
Procesné záruky v trestnom konaní a práva obetí trestných činov (ONLINE) 13. 06. 2024 - 13. 06. 2024
Prihláška
Hospodárska súťaž, štátna pomoc (ONLINE) 10. 06. 2024 - 10. 06. 2024
Prihláška
Súdny dvor EÚ, uplatňovanie práva Únie a prejudiciálne konanie (JA Pezinok /ONLINE) 05. 06. 2024 - 05. 06. 2024
Prihláška
Psychologická manipulácia a psychologická kontrola v kontexte poručníckych sporov (ONLINE) 17. 06. 2024 - 17. 06. 2024
Prihláška
Medicínske právo (DP Omšenie) 20. 06. 2024 - 21. 06. 2024
Prihláška
Zákonnosť, prípustnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní (JA Pezinok) 18. 06. 2024 - 18. 06. 2024
Prihláška
Obchodné spoločnosti – vybrané aspekty so zameraním na súdnu prax (JA Pezinok) 19. 06. 2024 - 19. 06. 2024
Prihláška
Cudzinecká a azylová agenda (JA Pezinok) 20. 06. 2024 - 20. 06. 2024
Prihláška
2024 - AIAKOS - VÝMENNÝ PROGRAM 04. 11. 2024 - 22. 11. 2024
Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (DP Omšenie) 17. 06. 2024 - 19. 06. 2024
Prihláška
Náhradná starostlivosť (JA Pezinok) 11. 06. 2024 - 11. 06. 2024
Prihláška
Groningen, Holandsko -Umelá inteligencia a verejná správa (JuLIA) 19. 09. 2024 - 20. 09. 2024
Prihláška
Špecializované vzdelávanie vo francúzskom jazyku (2. časť), DP Omšenie 24. 06. 2024 - 26. 06. 2024
Prihláška
Bukurešť, Rumunsko - Občianskoprávna zodpovednosť v dôsledku umelej inteligencie (EJTN) 21. 10. 2024 - 22. 10. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - EÚ prejudiciálne konanie (EJTN) 23. 10. 2024 - 24. 10. 2024
Prihláška
Krakov, Poľsko - Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: Zameranie na smernicu o deťoch 28. 10. 2024 - 29. 10. 2024
Prihláška
Webinár: Daňové zločiny v EÚ 29. 10. 2024 - 30. 10. 2024
Prihláška
Florencia, Taliansko - Justičná spolupráca v trestných veciach: praktická simulácia na základe prípadov (obchodovanie s ľuďmi) EJTN 05. 11. 2024 - 07. 11. 2024
Prihláška
Väzba (KS Košice / ONLINE) 20. 06. 2024 - 20. 06. 2024
Prihláška