Európska komisia

 

Justičná akadémia SR v rokoch 2016-2017 implementuje projekt: Vzdelávanie právnickej terminológie v cudzích jazykoch pre efektívne fungovanie justičnej spolupráce v EÚ

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou z grantov "Justice Programme".

 

Partnermi projektu sú: Česká republika, Poľsko, Chorvátsko a Slovinsko.

 

Cieľ projektu: Znalosť práva Európskej únie je základným predpokladom fungovania európskeho justičného priestoru a justičnej spolupráce a znalosť právnickej terminológie je podmienkou jej efektívneho fungovania. Anglický a nemecký jazyk boli vybrané ako najčastejšie používané cudzie jazyky právnických profesií v strednej a východnej Európe a v partnerských krajinách projektu (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko), a preto anglický a nemecký jazyk sú jazyky projektu a jeho vzdelávacích podujatí.

 

Celkovo šesť vzdelávacie podujatia bude zameraných na právnickú terminológiu inštitucionálneho práva EÚ, a ďalej v konkrétnych oblastiach práva, ktoré dávajú možnosť pre praktické zameranie vzdelávacích podujatí tak, aby bolo možné pochopiť inštitúcie EÚ, právne nástroje EÚ, právne akty EÚ, formy a texty týkajúce sa právnych predpisov EÚ v oblasti justičnej spolupráce.

Ďalším cieľom je vytvoriť školiace materiály, ktoré budú použité pre praktické účely jazykového vzdelávania, a to aj pri využití metód blended learning a e-learning. Dôležitým cieľom projektu je vytvoriť previazanú skupinu lektorov vzdelávacích podujatí zameraných na odbornú právnickú terminológiu cudzích jazykov a odborníkov, ktorí budú zdieľať osvedčené tréningové postupy a metódy.

 

Cieľová skupina projektu, počet vzdelávacích podujatí projektu:

- 100 sudcov, prokurátorov a sekundárne aj súdnych úradníkov spolu zo všetkých partnerských krajín zainteresovaných pri implementácii projektu

- 40 lektorov (expertov na právnickú terminológiu) zo všetkých partnerských krajín zainteresovaných pri implementácii projektu

- 6 vzdelávacích podujatí organizovaných vo všetkých partnerských krajinách zainteresovaných pri implementácii projektu

- neobmedzený počet sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov, externých členov pedagogického zboru, lektorov Justičnej akadémie SR a expertov na právnickú terminológiu z partnerských organizácií zainteresovaných pri implementácii projektu, ktorí budú následne používať študijné materiály - sylaby  a audiozáznamy, ktoré budú dostupné on-line

 

Očakávané prínosy projektu: Očakávaným prínosom projektu je zlepšenie jazykových zručností sudcov, prokurátorov a sekundárne aj súdnych úradníkov zapojených do oblasti justičnej spolupráce v trestných, občianskych a obchodných veciach a tým prispievať k plneniu všeobecných a špecifických cieľov EÚ týkajúcich sa efektívneho fungovania európskeho súdneho priestoru. Zároveň lektori justičných vzdelávacích inštitúcií budú môcť stavať na skúsenostiach získaných pri špecializovanom jazykovom vzdelávaní zameranom na odbornú právnickú terminológiu a tieto ďalej využívať v celoživotnom vzdelávaní. Základným cieľom je zvýšiť odborné jazykové schopnosti účastníkov o používanú právnickú terminológiu v dvoch cudzích jazykov: anglickom a nemeckom najmä v oblasti právnych nástrojov justičnej spolupráce v EÚ.

 

Prvý seminár: Česká republika - Kroměříž, 27.6.2006 - 1.7.2016

- anglická terminológia v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach

- napr. smernica 2012/29/EÚ, ktorou sa zavádzajú minimálne štandardy pre práva, podporu a ochranu obetí trestných činov, európsky zatýkací rozkaz a iné

 

Druhý seminár: Česká republika - Kroměříž, 27.6.2006 - 1.7.2016

- nemecká terminológia v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach s ohľadom na práva obvineného (smernica 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, smernica 2012/13/EÚ o práve na informácie v trestnom konaní) a špecifiká v trestnom konaní (smernica 2012/29/EÚ, ktorou sa zavádzajú štandardy pre práva, podporu a ochranu obetí trestných činov a ďalšie)
 

 

Tretí seminár: Poľsko - Krakow, 22.8.2006 - 26.8.2016

- anglická terminológia používaná v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach s ohľadom na práva obvineného (najmä smernica 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, smernica 2012/13/ EÚ o práve na informácie v trestnom konaní a ďalšie)

 

Štvrtý seminár: Slovenská republika - Omšenie, 22.1.2017 - 27.1.2017

- anglická terminológia používaná v občianskych a obchodných veciach, najmä nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, nariadenie č. 805/2004 o európskom exekučnom titule a nariadenie (EÚ) č. 655/2014 o európskom príkaze na zablokovanie účtov
 

Piaty seminár: Chorvátsko - Záhreb, 5.6.2017 - 9.6.2017

- anglická terminológia používaná v oblasti súdnej spolupráce v občianskoprávnych veciach s ohľadom na špecifické črty občianskeho súdneho konania a právnych nástrojov v rodinných veciach, najmä nariadenie č. 650/2012 a Brusel IIa

 

Šiesty seminár: Slovinsko - Maribor, 27.3.2017 - 30.3.2017

- nemecká terminológia používaná v oblasti súdnej spolupráci v občianskych veciach s ohľadom na špecifické črty občianskeho súdneho konania a právnych nástrojov v rodinných veciach a dedenia, najmä nariadenie (EÚ) č. 650/2012 a Brusel IIa, resp. právne nástroje v občianskych a obchodných záležitostiach, najmä nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a ďalšie
 

 

***********************************************************************************************************************

 

Justičná akadémia SR v rokoch 2016-2017 implementuje projekt: Cezhraničné a prakticky orientované justičné vzdelávanie v civilnom práve EÚ 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou z grantov "Justice Programme".

 

Partnermi projektu sú: Európska akadémia práva, Justičná akadémia Českej republiky,  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Národná škola sudcov a prokurátorov z Poľska) a Országos Bírósági Hivatal (Súdna rada Maďarskej republiky)

 

Cieľ projektu:

- uskutočnenie štyroch cezhraničných - regionálnych (v rámci štátov V 4) seminárov v problematike právnych nástrojov justičnej spolupráce v civilných veciach,

- posilnenie vzájomnej dôvery medzi sudcami pri realizácii cezhraničných súdnych konaní

- vytvorenie siete vzájomne spolupracujúcich sudcov s úzkymi kontaktmi pre posilnenie výmeny informácií v cezhraničných konaniach

 

Cieľová skupina projektu, počet vzdelávacích podujatí projektu:

- sudcovia všeobecných súdov v štátoch V 4, vrátane sudcov Slovenskej republiky
- 4 vzdelávacie podujatia

 

Prvý seminár: Maďarsko - Budapešť, 19.5.2016 - 20.5.2016

- seminár je zameraný na praktické používanie a skúsenosti s právnymi nástrojmi EÚ v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach

 

Druhý seminár: Poľská republika - Krakow, 3.11.2016 - 4.11.2016

- seminár je zameraný na kolízne normy obsiahnuté v právnych nástrojoch EÚ, nariadenia o rozhodnom práve v zmluvných a mimozmluvných záväzkoch 

- jazyk seminára: anglický a poľský

 

Tretí seminár: Česká republiky - Praha, 2.2.2017 - 3.2.2017

- seminár je zameraný na nariadenie Brusel IIa, tzn. cezhraničné rozvody, starostlivosť o dieťa a únos dieťaťa

- jazyk seminára: anglický a český

 

Štvrtý seminár: Slovenská republika - Omšenie, 2.3.2017 - 3.3.2017

- seminár je zameraný cezhraničné dedenie

jazyk seminára: anglický a slovenský

 

                                                        

 

Co-funded by the Criminal Justice Programme of the European Union

 

 


 

UKONČENÉ PROJEKTY

V rokoch 2014 - 2015 implementovala Justičná akadémia SR projekt v oblasti ochrany poškodených v trestnom konaní prostredníctvom odborných seminárov pre sudcov a prokurátorov a sekundárnu cieľovú skupinu justičných pracovníkov krajín Vyšehradskej štvorky. Cieľom projektu je zvýšiť ochranu poškodených v trestnom konaní a zabezpečiť lepšie uplatňovanie ich práv v súlade s požiadavkami Európskej komisie.

  

 

Viac informácií o projekte nájdete TU: Justícia a ochrana poškodených / Judiciary and Protection of Victims

Prílohy
jacr.png4.17 KB
eu.png1.39 KB