Rada Európy

 

Rada Európy (ďalej aj „RE“) bola ako subjekt medzinárodného práva verejného založená v Londýne dňa 5. mája 1949 podpísaním multilaterálnej medzinárodnej zmluvy, nazvanej „Štatút Rady Európy“ (ďalej aj „Štatút RE“). Vznikla dňa 3. augusta 1949 dosiahnutím siedmej potrebnej ratifikácie. Rada Európy je regionálnou „európskou“ medzinárodnou vládnou organizáciou, ktorej členmi sú jednotlivé vlády členských štátov.

 

Jej cieľom je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi za účelom ochrany a napĺňania ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a uľahčenia ich hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Štatút Rady Európy výslovne konštatuje, že tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom orgánov RE, a to najmä rokovaním o otázkach spoločného záujmu a dohodami, a spoločným postupom v záležitostiach hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, vedeckých, právnych a správnych, ako aj cestou dodržiavania a ďalšej realizácie ľudských práv a základných slobôd.

 

Činnosť Rady Európy je dnes najmä z pohľadu verejnosti spojená práve so zabezpečovaním a monitoringom dodržiavania vysokého štandardu ľudských práv a základných slobôd, ktorá je spojená s jej normotvornou činnosťou, t. j. prípravou a prijímaním predpisov v oblasti ľudských práv, ale aj spolupráce jej členov v oblasti trestného práva (boj proti korupcii, extradícia osôb, terorizmu) a pod.

 

Právnu rovinu spolupráce členských štátov Rady Európy, jej všeobecný a záväzný dosah zabezpečujú najmä dohovory vypracované na pôde Rady Európy a otvorené členským štátom (resp. aj tretím štátom či medzinárodným organizáciám) na podpis. V súčasnosti ide o takmer 200 dohovorov (multilaterálnych medzinárodných zmlúv).

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky spolupracuje s Radou Európy najmä v programe HELP ( Human Rights Education for Legal Professional)

Hlavným cieľom programu Rady Európy - HELP je zvýšiť kapacitu sudcov, právnikov a prokurátorov vo všetkých členských štátoch Rady Európy aj mimo nich, aby mohli uplatňovať európske štandardy v oblasti ľudských práv v ich každodennej práci. Deje sa tak prostredníctvom online kurzov HELP, ktoré pokrývajú celý rad tém v oblasti ľudských práv.

Kurzy sú vytvárané v dvoch rovinách.

1. Online kurzy, ktoré je možné absolvovať samostatne

2. Online kurzy vedené certifikovaným lektorom

Pre absolvovanie online kurzov programu HELP je potrebné si vytvoriť účet na web stránke - https://help.elearning.ext.coe.int/ 

Založenie HELP účtu a absolvovanie seminárov je zadarmo.

Pre ďalšie informácie odporúčame preštudovať web - https://www.coe.int/en/web/help/home

 

Prílohy