Dôležité odkazy na webstránky:

Piaty ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala jubilejný V. ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni", ktorá sa uskutočnila dňa 10. novembra 2015 v budove Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení. Tohtoročná konferencia bola realizovaná v rámci implementácie projektu APVV-0518-11 s názvom „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu."

     Na konferencii s názvom „Prenos poznatkov do justičnej praxe: zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov" s odbornými príspevkami vystúpili okrem riešiteľov projektu aj zástupcovia právnických fakúlt v Českej a Slovenskej republiky a uznávané právnické autority. Keďže konferencia bola zároveň aj zavŕšením implementácie spomínaného vedeckého projektu prítomní vyhodnotili štvorročnú realizáciu projektu a zhrnuli dosiahnuté výsledky.  

     Konferencia sa niesla v duchu transferu poznatkov z teórie do praxe. Aj v rámci riešenia projektu sa osobitná pozornosť venovala prenosu poznatkov do praxe. Tento prenos ale nebol jednostranný. Členovia riešiteľského kolektívu pôsobiaci ako lektori nielen odovzdávali svoje poznatky ale naopak, od poslucháčov spomedzi sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov či vyšších súdnych úradníkov, čakateľov prokuratúry či asistentov sudcov získavali nové impulzy a bezprostrednú spätnú väzbu, ktorú následne zužitkovali pri ďalšej vedeckej práci. Predmetné vzdelávacie aktivity sa zamerali na:

  • originálne jednorazové kurzy súvisiace súzkou problematikou výskumu (napríklad výklad právnych úkonov),
  • kurzy, ktoré sa vytvorili ako periodicky opakujúce sa (ochrana spotrebiteľa, právo cenných papierov, konkurz a reštrukturalizácia),
  • kurzy, ktorých potreba vyvstala vdôsledku novej legislatívy (rozhodcovské konanie).

     Problémy definované v rámci projektu boli skúmané nielen z pohľadu hmotného práva ale aj z pohľadu procesného práva. Práve v prepojení skúmania hmotného a procesného práva, optiky právnej vedy a aplikačnej praxe sme videli hlavnú výhodu riešeného projektu. Ingerenciu súdov riešitelia skúmali nielen s ohľadom na právnu úpravu a samotnú rozhodovaciu činnosť súdov ale aj správnych orgánov (orgány ochrany spotrebiteľa a podobne). Nie zanedbateľným výsledkom je pritom databáza, resp. zozbieranie slovenských rozhodnutí v oblasti ochrany spotrebiteľa či už súdov, ale aj stanovísk Komisie zriadenej pri Ministerstve spravodlivosti, ktoré spracovali členovia kolektívu spomedzi doktorandov. Veríme, že sprístupnenie tohto štruktúrovaného zoznamu prinesie úžitok nielen vedeckej obci ale aj orgánom aplikácie práva.

     Odborným výstupom konferencie bude publikácia, určená pre justičnú ako aj širokú právnickú verejnosť, ktorá bude zverejnená aj v elektronickej podobe na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Kategória: