Prihláška: Elektronické právne úkony v súkromnom práve a podania a úkony v procesnom práve (ONLINE)

Podujatie číslo:
2021/KSP/32/JA SR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
24. 02. 2021
Názov podujatia:
Elektronické právne úkony v súkromnom práve a podania a úkony v procesnom práve (ONLINE)
Miesto konania:
ONLINE
Funkcia/pracovné zaradenie účastníka
Plánovaný príchod

Poznámka: V záujme zvýšenia Vášho komfortu a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia podujatia Vás prosíme - prípadné zrušenie účasti, zmenu času príchodu / registrácie, požiadavku na ubytovanie, stravu ako aj požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného vozidla (prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním) oznámiť telefonicky alebo e-mailom podľa možností čo najskôr príslušnej kontaktnej osobe.

Ubytovanie
Vegetariánska strava
Kontaktné údaje účastníka podujatia
Bežná komunikácia

Týmto sa záväzne prihlasujem na vyššie špecifikované vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou s tým, že beriem na vedomie, že v prípade prihlásenia väčšieho počtu záujemcov o podujatie, ako je jeho maximálna kapacita, Justičná akadémia zostaví konečný zoznam účastníkov podľa poradia prihlásených účastníkov, ktoré bude Justičnej akadémii oznámené kontaktnými osobami prokuratúry a súdov.

Beriem na vedomie, že v prípade zrušenia mojej účasti na podujatí, v záujme dosiahnutia efektivity podujatí Justičnej Akadémie, či už z hľadiska vynaložených nákladov, ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti oznámiť Justičnej akadémii ihneď po zistení dôvodov zrušenia a to mailom na akademia@ja-sr.sk alebo zabezpečiť za seba náhradného účastníka a jeho meno a kontaktné údaje oznámiť bezodkladne Justičnej akadémii na uvedený email alebo na kontakty osoby zodpovednej za vzdelávacie podujatie.

Taktiež beriem na vedomie, že v prípade vopred riadne neospravedlnenej neúčasti na podujatí, na ktoré som sa záväzne prihlásil, si môže voči mne Justičná akadémia uplatniť náhradu nákladov, ktoré vznikli v dôsledku mojej neospravedlnenej neúčasti na podujatí.

Potvrdzujem, že na podujatí sa zúčastním s vedomím a súhlasom svojho nadriadeného.

  • (1) V odôvodnených prípadoch môže Justičná akadémia akceptovať aj prihlášky zaslané po tomto dni
  • (2) Bude využité iba vo výnimočných prípadoch (napr. pri náhlom zrušení podujatia a pod.)

Formát: 2021-12-09 00:07:28. Ponechajte prázdne pre použitie dátumu odoslania formulára.