Prihláška: 2024 - Všeobecné výmenné pobyty pre justičné autority

Podujatie číslo:
2024/VP/GEN
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
13. 10. 2023
Názov podujatia:
2024 - Všeobecné výmenné pobyty pre justičné autority
Miesto konania:
Členské štáty EÚ
Funkcia/pracovné zaradenie účastníka
Plánovaný príchod

Poznámka: V záujme zvýšenia Vášho komfortu a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia podujatia Vás prosíme - prípadné zrušenie účasti, zmenu času príchodu / registrácie, požiadavku na ubytovanie, stravu ako aj požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného vozidla (prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním) oznámiť telefonicky alebo e-mailom podľa možností čo najskôr príslušnej kontaktnej osobe.

Preferovaná forma účasti
Ubytovanie
Vegetariánska strava
Kontaktné údaje účastníka podujatia
Bežná komunikácia

Týmto sa záväzne prihlasujem na vyššie špecifikované vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou s tým, že beriem na vedomie, že v prípade prihlásenia väčšieho počtu záujemcov o podujatie, ako je jeho maximálna kapacita, Justičná akadémia zostaví konečný zoznam účastníkov podľa poradia prihlásených účastníkov, ktoré bude Justičnej akadémii oznámené kontaktnými osobami prokuratúry a súdov.

Beriem na vedomie, že v prípade zrušenia mojej účasti na podujatí, v záujme dosiahnutia efektivity podujatí Justičnej Akadémie, či už z hľadiska vynaložených nákladov, ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti oznámiť Justičnej akadémii ihneď po zistení dôvodov zrušenia a to mailom na akademia@ja-sr.sk alebo zabezpečiť za seba náhradného účastníka a jeho meno a kontaktné údaje oznámiť bezodkladne Justičnej akadémii na uvedený email alebo na kontakty osoby zodpovednej za vzdelávacie podujatie.

Taktiež beriem na vedomie, že v prípade vopred riadne neospravedlnenej neúčasti na podujatí, na ktoré som sa záväzne prihlásil, si môže voči mne Justičná akadémia uplatniť náhradu nákladov, ktoré vznikli v dôsledku mojej neospravedlnenej neúčasti na podujatí.

Potvrdzujem, že na podujatí sa zúčastním s vedomím a súhlasom svojho nadriadeného.

  • (1) V odôvodnených prípadoch môže Justičná akadémia akceptovať aj prihlášky zaslané po tomto dni
  • (2) Bude využité iba vo výnimočných prípadoch (napr. pri náhlom zrušení podujatia a pod.)

Formát: 2023-10-03 09:21:33. Ponechajte prázdne pre použitie dátumu odoslania formulára.