Ciele projektu

 

  • definícia a detailný rozbor pojmu "vymožiteľnosť práva"

 

  • analýza súčasného stavu vymožiteľnosti práva na Slovensku v odvetviach civilného, trestného, správneho a obchodného práva

 

  • analýza plynulosti občianskeho súdneho konania a trestného konania

 

  • analýza faktorov spôsobujúcich prieťahy v občianskosúdnom a trestnom konaní

 

  • vypracovanie podrobnej štúdie o stave vymožiteľnosti práva na Slovensku

 

  • vypracovanie konkrétnych návrhov na odstránenie nedostatkov vymožiteľnosti práva v SR

 


DOKUMENTY A MATERIÁL K PROBLEMATIKE

 

  • Správa o stave slovenskj justície z pohľadu vymožiteľnosti práva a plynulosti súdneho konania k 31.12. 2006

 


KATEGORIZÁCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

- recenzovaný/nerecenzovaný zborník, časopis a pod.

- karentovaný a nekarentovaný zborník, časopis a pod.

 

Smernica Ministerstvo školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov - klikni sem

 

Kategórie publikačnej činnostipríloha č. 1

Kategórie umeleckej činnosti – príloha č. 2

Kategórie ohlasov – príloha č. 3

Definície základných pojmovpríloha č. 4

Internetové adresy citačných databáz – príloha č. 5