Materiály k vzdelávacím akciám z roku 2010

 


18. - 19.1. 2010 - Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky a šeku (Kotásek)

 


27.1. 2010 - Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (KS, KP Nitra) (Siman, Slašťan)

 


1.2. - 2.2. 2010 - Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnsti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov k deťom (Ptáček, Zavadilová)

 


8.2., 9.2., 22.2., 25.2. 2010, 16.3.  - Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (KS PO, KS KE, KS BB, KS ZA) (Siman, Slašťan)

 


10. - 11.2. 2010 - Európske trestné právo - trestné stíhanie mladistvých (Stiffel, Kolcunová)

 


16. 2. 2010 - Európska justičná sieť. Justičná spolupráca v trestných veciach (KS/KP BB) (Kováčová, Kopernická)

 


11.2., 23. 2. 2010 - Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (KS/KP ZA, KS/KP BA) (Siman, Slašťan)

 


23.2. - 24.2. 2010 - Daňové a hospodárske trestné činy (Púry, Šanta, Nátan)

 


1. - 2. 3. 2010 - Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ (aplikácia nariadenia č. 44/2001 a osobitných dohovorov MPS) (Simon, Šuk)

 


 8.3. 2010 - Burzové obchody a ostatné cenné papiere v Európskej únii (projekt EHP) (Šály, Jablonka, Kuchta)

 


 8.3. 2010 - Rozhodovacia činnosť vo vykonávacom konaní

 


8.3. - 11.3. 2010 - Prípravné vzdelávanie justičných čakateľov (3.časť)

 


15. - 16.3. 2010 - Počítačová kriminalita v EÚ/EHP (osobitosti dokazovania, základné pojmy z oblasti počítačovej techniky, Dohovor o počítačovej kriminalite)

 


17. - 19.3. 2010 - Anglický jazyk - právnická terminológia (Petriláková, Havlíček)

 


22. - 25.3. 2010 - Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry

 


22.3. (NS SR a 23.3. (GP SR) 2010 - Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (Siman, Slašťan)

 


24.3. 2010 - Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ pre KS BB/ZA - projekt EHP (Kotásek, Selucká, Csach)

 


12.4. 2010 - Trestné právo EÚ (KS/KP PO a KS/KP KE) (Kováčová) 

 


12.4. - 13.4. 2010 - Výkladové problémy katastrálneho zákona, reštitučných zákonov, zákonov o pozemkových úpravách a stavebných zákonov (líniové stavby, vyvlastňovanie) (Babjaková, Fečík)

 


 21.4. 2010 - Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ pre KS BA/TT/TN/NR - projekt EHP (Kotásek, Selucká, Csach)

 


26.4. 2010 - Dokazovanie v trestnom konaní (KS KE) (Bargel)

 


26. - 27. 4. 2010Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci práva EÚ (zodpovednosť štatutárnych orgánov, transakcie s konfliktom záujmov, prevody obchodných podielov podielov, platnosť uznesení valného zhromaždenia) (Šuk, Cíleček, Blaha)

 


28. - 29. 4. 2010 - Aktuálne otázky aplikácie medzinárodného a komunitárneho práva, projekt EHP (Rozehnalová, Valdhans, Siman, Slašťan)

 


5.5 - 6.5. 2010 - Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (projekt APVV) (Rumana, Straka)

 


 10.5. 2010 - Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ (pre KE, PO), projekt NFM (Csach)

 


10. - 11.5. 2010 - Konkurz a konkurzné konanie v kontexte práva EÚ, cezhraničné konkurzy, projekt NFM

 


12. - 13. 2010 - Exekučné právo, aplikačné problémy (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi

 


17.5. 2010 - Rozhodovacia činnosť vo vykonávacom konaní, trovy súdneho konania ( pre KS BA, TN, TT, NR )

 


19.5. 20.5. 2010 - Aktuálne legislatívne zmeny v kontexte trestného práva EÚ (Kováčová, Ondrejová)

 


24.5. 2010 - Rozhodovacia činnosť vo vykonávacom konaní, trovy súdneho konania (pre KS ZA, BB)

 


24. - 25. 5. 2010 - Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností (Fischerová, Simon)