Odborná justičná skúška apríl 2018

Písomná časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 08.00 hod. v termínoch:  

 

 • 03.04.2018 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

  Vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 06.04.2018 do 14.00 hod. - TU

 • 04.04.2018 pre právnych čakateľov prokuratúry

      Vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude

      uverejnené na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 13.04.2018 do 14.00 hod. - TU

  

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 08.00 hod. v termínoch:

 

 • 10.04.2018 - 11.04.2018 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

      Výsledky odbornej justičnej skúšky (štatistika) budú zverejnené 17.04.2018 do 14.00 hod. - TU

 • 24.04.2018 - 25.04.2018 pre právnych čakateľov prokuratúry

      Výsledky odbornej justičnej skúšky (štatistika) budú zverejnené 03.05.2018 do 14.00 hod. - TU

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 05.03.2018 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk.

 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 05.03.2018 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk.

 

 

Odborný test:

 • pozostáva z 25 otázok, z ktorých je spravidla päť otázok z trestného práva, päť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, päť otázok z obchodného a finančného práva, päť otázok zo správneho práva a päť otázok z ústavného a medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie
 • každá otázka zahŕňa 4 možnosti, v ktorých uchádzač krúžkuje tú, ktorá je správna
 • správna môže byť vždy len jedna z možností
 • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
 • predpokladom na úspešné absolvovanie odborného písomného testu je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov
 • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 40 minút (spravidla od 08.00 hod. do 08.40 hod.)

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:

 • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru aj iných pomôcok s výnimkou vzorov rozhodnutí
 • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.00 hod.do 17.00 hod.)
 • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v doprovode poverenej osoby
 • je zakázané používať vlastné technické pomôcky (mobil, tablet, PC, a iné) počas celého konania odbornej justičnej skúšky

 

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: http://www.ja-sr.sk/node/77

 

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.