Odborná justičná skúška október 2018 / mimoriadny termín september 2018

JESENNÝ termín odbornej justičnej skúšky (schválený Radou Justičnej akadémie Slovenskej republiky na 21. zasadnutí konanom dňa 15.11.2017, určený pre  vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry):

 

Písomná časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční dňa 09.10.2018 so začiatkom o 8.00 hod. v budove Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, v multifunkčnej miestnosti na I. poschodí (plánovač cesty do budovy Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku).  

 

Odborný test:

 • pozostáva z 25 otázok, z ktorých je spravidla päť otázok z trestného práva, päť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, päť otázok z obchodného a finančného práva, päť otázok zo správneho práva a päť otázok z ústavného a medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie
 • každá otázka zahŕňa 4 možnosti, v ktorých uchádzač krúžkuje tú, ktorá je správna
 • správna môže byť vždy len jedna z možností
 • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
 • predpokladom na úspešné absolvovanie odborného písomného testu je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov
 • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 40 minút (spravidla od 08.00 hod. do 08.40 hod.)

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:

 • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru aj iných pomôcok s výnimkou vzorov rozhodnutí
 • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.00 hod.do 17.00 hod.)
 • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v doprovode poverenej osoby
 • je zakázané používať vlastné technické pomôcky (mobil, tablet, PC, a iné) počas celého konania odbornej justičnej skúšky

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 10.09.2018 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk

 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 10.09.2018 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk

 

Vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 12.10.2018 o 14.00 hod. - TU

 

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 16.10.2018, 17.10.2018 priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 08.00 hod.  

 

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: http://www.ja-sr.sk/node/77

 

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky. 

 

Výsledky odbornej justičnej skúšky / celková štatistika bude zverejnená 22.10.2018 o 14.00 hod. - TU

 


 

MIMORIADNY termín odbornej justičnej skúšky (schválený Radou Justičnej akadémie Slovenskej republiky na 22. zasadnutí konanom dňa 20.12.2017, určený pre justičných čakateľov na základe žiadosti ministra spravodlivosti):

 

Na základe žiadosti ministra spravodlivosti zo dňa 31.07.2017 (číslo: 47617/2017/42/54316) bola Justičná akadémia Slovenskej republiky požiadaná o stanovenie mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky, a to v termíne do 30.09.2018, pre deviatich justičných čakateľov, ktorí dňa 31.03.2018 ukončia 3 ročnú odbornú prípravu a v zmysle § 149a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú povinní do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy vykonať odbornú justičnú skúšku.

 

Na 22. zasadnutí Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 20.12.2017 bolo prijaté Uznesenie č. 161 v nasledovnom znení: Rada schvaľuje mimoriadny termín odbornej justičnej skúšky v termíne 18.09.2018 = mimoriadny termín OJS - písomná časť (justiční čakatelia) a 25.09.2018 = mimoriadny termín OJS - ústna časť (justiční čakatelia).

 

Písomná časť mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky pre justičných čakateľov sa uskutoční dňa 18.09.2018 so začiatkom o 8.00 hod. v budove Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, v multifunkčnej miestnosti na I. poschodí (plánovač cesty do budovy Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku).  

 

Odborný test:

 • pozostáva z 25 otázok, z ktorých je spravidla päť otázok z trestného práva, päť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, päť otázok z obchodného a finančného práva, päť otázok zo správneho práva a päť otázok z ústavného a medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie
 • každá otázka zahŕňa 4 možnosti, v ktorých uchádzač krúžkuje tú, ktorá je správna
 • správna môže byť vždy len jedna z možností
 • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
 • predpokladom na úspešné absolvovanie odborného písomného testu je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov
 • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 40 minút (spravidla od 08.00 hod. do 08.40 hod.)

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:

 • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru aj iných pomôcok s výnimkou vzorov rozhodnutí
 • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.00 hod.do 17.00 hod.)
 • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v doprovode poverenej osoby
 • je zakázané používať vlastné technické pomôcky (mobil, tablet, PC, a iné) počas celého konania odbornej justičnej skúšky

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 24.08.2018 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk

 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 24.08.2018 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk

 

Vyhodnotenie písomnej časti mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 21.09.2018 o 14.00 hod. - TU

 

Ústna časť mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky sa uskutoční dňa 25.09.2018 priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 08.00 hod.  

 

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: http://www.ja-sr.sk/node/77

 

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky. 

 

Výsledky mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky / celková štatistika bude zverejnená 01.10.2018 o 14.00 hod. - TU