Odborná justičná skúška 2020

 

Písomná časť odbornej justičnej skúšky pozostáva z nasledovných častí:

 

Odborný test:

 • skladá sa z 25 otázok, pričom sú v ňom zastúpené jednotlivé odvetvia práva uvedené v čl. 5 ods. 4 tak, aby sa proporcionálne zohľadnilo rozloženie agendy v jednotlivých oblastiach v praxi
 • každá otázka má priradené 4 rozdielne odpovede, označené písmenami a, b, c, d, pričom len jedna je správna
 • uchádzač označí v teste zakrúžkovaním písmeno tej odpovede, o ktorej sa domnieva, že je správna
 • pokiaľ po vyznačení uchádzač zmení názor, pôvodné označenie preškrtne a zakrúžkuje iné písmeno, pričom vedľa takto zakrúžkovanej odpovede zreteľne napíše text „oprava"
 • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
 • uchádzač po vypracovaní odborného testu je hodnotený stupňom „prospel", ak správne odpovie aspoň na 19 otázok a „prospel s vyznamenaním", ak správne odpovie aspoň na 23 otázok; ak uchádzač nezodpovie správne aspoň 19 otázok, má sa za to, že „neprospel"
 • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry v časovom rozmedzí 40 minút (spravidla od 08.00 hod. do 08.40 hod.)

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:  

 • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI)
 • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.00 hod. do 17.00 hod.)
 • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v doprovode poverenej osoby
 • bez súhlasu osoby vykonávajúcej pedagogický dozor nemôžu uchádzači používať elektronické nosiče informácií, ani iné pomôcky s výnimkou vyššie uvedených počas celého konania odbornej justičnej skúšky

 

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: http://www.ja-sr.sk/node/77.

 

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

 

Uchádzač je z písomne vypracovaných rozhodnutí hodnotený stupňom „prospel s vyznamenaním", „prospel" alebo „neprospel".

 

O získanom počte bodov v odbornom teste písomnej časti skúšky sú uchádzači informovaní po skončení písomnej časti skúšky. Akadémia umožní uchádzačom nahliadnuť do vyhodnoteného odborného testu za prítomnosti člena pedagogického dozoru.

 

O výsledku písomnej časti skúšky, vrátane preskúmaných hodnotení, sa uznáša skúšobná komisia v deň ústnej časti skúšky na začiatku zasadania. O výsledku písomnej časti skúšky upovedomí prítomných uchádzačov predseda príslušnej skúšobnej komisie v deň konania ústnej časti skúšky pred jej začatím. Upovedomenie neprítomných uchádzačov zabezpečí riaditeľom akadémie určený zamestnanec akadémie. Predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je, aby uchádzač bol hodnotený zo všetkých častí písomnej časti skúšky minimálne stupňom prospel.

 

Informácie o aktuálnych skúškach:

 

I. termín (náhradný termín za jarný termín)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

 • 22.09.2020 a 23.09.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

 •  29.09.2020 - 30.09.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

Uznesenie č. 51: Rada schvaľuje náhradný termín odbornej justičnej skúšky pre rok 2020 nasledovne - písomná časť 22.09.2020 (utorok), 23.09.2020 (streda), ústna časť 29.09.2020 (utorok), 30.09.2020 (streda).

 

Rada Justičnej akadémie ZRUŠILA v nadväznosti na verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 v spojení s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.03.2020, ktorými bol uložený zákaz organizovania hromadných podujatí až do odvolania, pôvodne schválené termíny odbornej justičnej skúšky a rozhodla o tom, že nový termín konania odbornej justičnej skúšky schváli dodatočne po odpadnutí dôvodov, pre ktoré zákaz trvá. Vzhľadom na to, že došlo k postupnému uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení, Rada akadémie na svojom 6. zasadnutí schvália náhradný termín odbornej justičnej skúšky pre rok 2020 nasledovne - písomná časť 22.09.2020 (utorok), 23.09.2020 (streda), ústna časť 29.09.2020 (utorok), 30.09.2020 (streda).

 

V prípade tých účastníkov, ktorým by zákonná lehota na "opravnú skúšku" podľa § 14 ods. 3 zákona o Justičnej akadémii (najskôr po 3 mesiacoch a najneskôr do 9 mesiacov od konania skúšky) a podľa § 14 ods. 7 zákona o Justičnej akadémii "ďalšiu opravnú skúšku" (najskôr po 1 roku a najneskôr do 3 rokov od konania opravnej skúšky) uplynula nevykonaním tejto skúšky v stanovenom termíne jej konania, sa preruší jej plynutie do toho dňa, na ktorý boli pozvaní.

 

Záujem účastníkov o vypracovanie rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) evidujeme z predchádzajúceho odbobia. V prípade doplnenia informácii oznámte túto skutočnosť v termíne do 07.09.2020 na e-mailovú adresu maria.peskova@justice.sk.

 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok), musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 07.09.2020 na e-mailovú adresu maria.peskova@justice.sk.

 

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 29.09.2020 a 30.09.2020 priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 08.00 hod..

 

Výsledky odbornej justičnej skúšky / celková štatistika bude zverejnená 02.10.2020 o 14.00 hod. - TU

 

II. termín (jesenný)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

 • 08.10.2020 a 09.10.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

 • 15.10.2020 - 16.10.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 

Uznesenie č. 25: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2020 nasledovne: jarný termín: Písomná časť - 26.03.2020 (štvrtok), Ústna časť - 02.04.-03.04.2020 (štvrtok, piatok), jesenný termín: Písomná časť - 08.10.2020 (štvrtok) Ústna časť - 15.10.-16.10.2020 (štvrtok, piatok).

 

Uznesenie č. 52: Rada schvaľuje doplnenie - rozšírenie termínu písomnej časti jesenného termínu odbornej justičnej skúšky na rok 2020 o ďalší deň, t. j. 09.10.2020 (piatok).

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 24.09.2020 na e-mailovú adresu maria.peskova@justice.sk

 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok), musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 24.09.2020 na e-mailovú adresu maria.peskova@justice.sk.

 

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 15.10.2020 a 16.10.2020 priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 08.00 hod..

 

Výsledky odbornej justičnej skúšky / celková štatistika bude zverejnená 22.10.2020 o 14.00 hod. - TU