Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností (ONLINE), OP EVS

Číslo
2021/KSP/5/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

 

  • Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Počas celého priebehu seminára majú účastníci možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu, zapájať sa do diskusie alebo prostredníctvom chatu klásť lektorom otázky. TECHNICKÉ POŽIADAVKY pre účastníkov: Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet s možnosťou prehrávania zvuku a videa. Pred online seminárom účastníci, ktorí majú „potvrdenú účasť" od nás dostanú e-mailom odkaz na vstup do virtuálnej miestnosti ZOOM spolu s heslom.
  • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Jaroslav Macek (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Žilina), JUDr. Martin Maliar (generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M. (advokát, TaylorWessing e/n/w/c advokáti), JUDr. Branislav Pospíšil (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; advokát)
  • Primárna cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori, sekundárna cieľová skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcov NS SR, právni čakatelia prokuratúry
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 70
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
Lektor(i)

JUDr. Jaroslav Macek (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Žilina), JUDr. Martin Maliar (generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M. (advokát, TaylorWessing e/n/w/c advokáti), JUDr. Branislav Pospíšil (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; advokát)

Počet účastníkov
70
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk