Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu - 2. časť

Číslo
2021/KSP/KVP/70/Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • V zmysle Obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu [prijatá v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. septembra 2017] vykonáva Justičná akadémia Slovenskej republiky prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu ako systematické vzdelávanie formou dvoch školení.

  • Do cieľovej skupiny prípravného vzdelávania patria podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona o Justičnej akadémii a v súlade s § 28c ods. 3 a § 28d ods. 4  zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o sudcoch a prísediacich") úspešní uchádzači v hromadnom výberovom konaní a uchádzači o funkciu sudcu, ktorí nie sú sudcami a ktorí sa umiestnili vo výberovom konaní podľa § 28 ods. 3 zákona o sudcoch a prísediacich ako prví v poradí.

  • Justičná akadémia vydá kandidátovi na funkciu sudcu potvrdenie o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní iba v prípade, ak absolvuje minimálne 3 dni vzdelávania z celkového počtu 4 dní (po skončení II. časti prípravného vzdelávania sa na základe prezenčných listín vyhotovujú potvrdenia o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní kandidáta na funkciu sudcu a zasielajú sa poštou na ním uvedenú adresu). Ak sa kandidát na funkciu sudcu nezúčastní časti prípravného vzdelávania, chýbajúcu časť si môže doplniť v priebehu nasledujúcich prípravných vzdelávaní.

  • Prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Elektronické prihlásenie môže realizovať iba osoba, ktorá je autorizovaným užívateľom portálu. V prípade, ak kandidát na funkciu sudcu nie je autorizovaným užívateľom portálu akadémie, je potrebné kontaktovať administrátora portálu mailom na dominika.zavadova@justice.sk alebo na t.č. 0911 770 377.  Bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci na podujatie zaradení. Prihlasovať sa na podujatie možno v termíne do 18. júna 2021.
  • Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom stravovanie ani ubytovanie nezabezpečuje. 

V prípade zmeny aktuálnych pandemických opatrení si Justičná akadémia Slovenskej republiky vyhradzuje právo zmeniť formu podujatia.