Starostlivosť o maloletých, rozvod, BSM a výživné v cezhraničných veciach, OP EVS (DP Omšenie) - ZRUŠENÉ

Číslo
2021/KVP/93/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Plánovaní lektori: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. riaditeľ Úradu pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, Česká republika, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., advokátska kancelária AK Bříza & Trubač (Praha, ČR); Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., Právnická fakulta UK v Bratislave, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  • Primárna skupina podujatia: sudcovia, prokurátori; sekundárna skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu a právni čakatelia prokuratúry 
  • Maximálny počet účastníkov podujatia (plánovaný): 25 (iba pre plne zaočkovaných účastníkov)
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc (10.11-11.11.2021). Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 09.11.2021 (príchod možný od 19,00 hod., ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.
  • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 10.11.2021 obed, večera, dňa 11.11.2021 raňajky, obed. V prihláške je potrebné označiť špeciálne požiadavky na vegetariánsku stravu.
  • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk.  Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk
  • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať dištančnou formou, ak všetky prijaté opatrenia aktuálne v čase konania podujatia neumožnia uskutočniť podujatie prezenčne. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.