PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEDZI JUSTIČNOU AKADÉMIOU SR A ÚRADOM KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

V zmysle záverov spoločných rokovaní, ktoré sa uskutočnili s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a ktorého sa zúčastnili JUDr. Peter Hulla, riaditeľ JA SR, a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská,  bola dohodnutá vzájomná spolupráca v oblasti justičného vzdelávania so zameraním na problematiku dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím a s tým súvisiacu aplikáciu právnych predpisov. Memorandum o spolupráci medzi Justičnou akadémiou SR a Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bolo podpísané v sídle úradu dňa 10.05.2023.

Spolupráca v rámci podpísaného memoranda sa bude zameriavať na zabezpečenie lektorského pôsobenia pre účastníkov vzdelávacích podujatí organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. Justičná akadémia Slovenskej republiky umožní zamestnancom z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím účasť na svojich vzdelávacích podujatiach v rámci problematiky uvedenej v memorande. Jednotlivé ustanovenia memoranda sa budú realizovať za vopred dohodnutých podmienok.  

JUDr. Peter Hulla a JUDr. Zuzana Stavrovská
Prílohy