Otázky na ústnu časť odbornej justičnej skúšky

 

V zmysle ustanovenia čl. 7 ods. 4 Skúšobného poriadku znenie otázok na ústnu časť skúšky schvaľuje rada; pričom otázky na ústnu časť sa zverejňujú najmenej tri mesiace pred konaním skúšky na internetovom portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Otázky na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky z občianskeho práva hmotného, civilného práva procesného, rodinného práva  a z pracovného práva - účinné od 23.11.2023

Otázky na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky z obchodného práva - účinné od 23.11.2023

Otázky na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky zo správneho práva, zo správneho súdnictva a finančného práva - účinné od 23.11.2023

Otázky na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky z ústavného práva a z organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry - účinné od 09.02.2023

Otázky na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky z trestného práva - účinné od 23.11.2023