Ukončené projekty APVV

 

Projekt APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2015

Koniec riešenia projektu: 30.06.2019

 

Žiadateľská organizácia: Slovenská asociácia európskeho práva, Bratislava

Spoluriešiteľská organizácia: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok

 

Anotácia projektu: Európske medzinárodné právo súkromné možno v súčasnosti už považovať za samostatné odvetvie práva, ktoré sa vo svojej podobe vyvinulo v poslednom desaťročí a v súčasnosti stále podlieha dynamickým zmenám. V terminológii používanej v záväzných aktoch Európskej únie je toto odvetvie nazývané Justičnou spoluprácou v civilných veciach. Možno konštatovať, že najmä vďaka relatívne novým (a tiež neustále sa meniacim) spoločným pravidlám EÚ v tejto oblasti a rôznorodej judikatúre Súdneho dvora EÚ a súdov členských štátov nie sú dostupné takmer žiadne relevantné a ucelené výsledku výskumu. Hlavný cieľ projektu je uskutočniť výskum aplikácie práva Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach. Vedľajším cieľom projektu je sledovanie vývoja rozhodovacej praxe slovenských súdov. Ďalším vedľajším cieľom projektu je využiť výstupy projektu aj v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu. V rámci riešenia projektu bude použitých niekoľko metód aplikovaného výskumu. V prvom rade pôjde o metódu empirickú v podobe podrobného identifikovania existujúcej judikatúry v relevantnej oblasti. Následne dôjde k analýze zozbieraných rozhodnutí a to v niekoľkých rovinách v závislosti od obsahových celkov. Po identifikácii a analýze relevantnej judikatúry dôjde k publikovaniu výskumných výsledkov v publikáciách a vytvoreniu internetovej stránky, na ktorej sa budú priebežne uverejňovať výskumné výsledky. Následne dôjde k realizácii vzdelávacích aktivít pre justičnú obec, ktorej súčasťou bude oboznámenie s už doteraz vykonanou analytickou činnosťou ako aj doterajšími výstupmi projektu.

 

Hlavný cieľ projektu je uskutočniť výskum aplikácie práva Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v  civilných a obchodných veciach, a to najmä na základe podrobnej analýzy rozhodnutí Súdneho dvora Európskej  únie a prostredníctvom vzdelávacích seminárov, publikácií a internetovej stránky oboznámiť s touto aplikačnou  praxou sudcov, vyšších súdnych úradníkov a prokurátorov Slovenskej republiky. Zabezpečením ďalšieho  vzdelávania justičnej obce o predmetnej problematike sa dosiahne zvýšenie efektivity a kvality rozhodovacej  činnosti súdov. Vedľajším cieľom projektu je sledovanie vývoja rozhodovacej praxe slovenských súdov, do akej miery zohľadňujú  vo svojich rozhodnutiach uvedené nariadenia Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a  obchodných veciach a súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ. Ďalším vedľajším cieľom projektu je využiť výstupy projektu aj v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu  študentov práva a vzdelávacej činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

Harmonogram riešenia projektu:

 • 07/2015 - 12/2018: rešerš a analýza rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach; rešerš a analýza významných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach
 • 01/2016 - 06/2019: publikovanie výstupov projektu
 • 01/2016 - 06/2018: vytvorenie internetovej stránky a uverejňovanie elektronických výstupov
 • 01/2016 - 06/2019: vzdelávanie justičnej obce
 • 01/2016 - 06/2019: organizácia konferencie
 • 01/2016 - 06/2019: vzdelávanie študentov práva

 

Aplikované výsledky výskumu: Jedným z významných praktických výsledkov projektu bude zriadenie a kontinuálne dopĺňanie databázy rozsudkov súdov SR a Súdneho dvora. Databáza bude neustále dopĺňaná počas doby trvania projektu, ako aj po jeho skončení. databáza bude voľne dostupná, obohatená o súvisiace právne predpisy, anotácie a relevantné odkazy na publikácie a články.

 

Forma popularizácie: Publicita projektu bude zabezpečená na internetovej stránke žiadateľa. Osobitná popularizácia výstupov projektu sa uskutoční na konferenciách realizovaných v rámci projektu.

 

Riešitelia

 

 


 

Projekt APVV-0518-11 s názvom „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2012

Koniec riešenia projektu: 31.12.2015

 

Anotácia projektu: V projekte sa riešiteľský kolektív zameria na zásahy súdov do súkromnoprávnych zmlúv, osobitne do kontraktačného procesu, do obsahu zmlúv či do ich ukončovania ako aj procesnoprávne aspekty danej problematiky. Zaoberať sa bude aj následkami vád právnych úkonov a ich vzájomnou interakciou. Skúmaná bude taktiež zvýšená aktivita súdnej ingerencie v prípade ochrany spotrebiteľa.

 

 

 

Harmonogram riešenia projektu:

 • Prípravná etapa: 07/2012 - 12/2012
 • Ingerencia súdov do kontraktačného procesu: 01/2013 - 12/2013
 • Ingerencia súdov do obsahu zmlúv, posudzovanie následkov vád právnych úkonov: 01/2014 - 12/2014
 • Procesnoprávne aspekty: 01/2013 - 12/2014
 • Syntetizačná etapa, publikácia a diseminácia výsledkov: 01/2015 - 12/2015

 

 

 

Forma popularizácie výsledkov riešenia: Výsledky skúmania riešiteľského kolektívu budú priebežne publikované a oponované na zorganizovaných konferenciách a iných odborných fórach a na stránkach vedených periodík ako aj na internete. Prenos informácií pre sudcov a súdnych úradníkov bude zabezpečený prostredníctvom pravidelných vzdelávacích kurzov. Čiastočné výsledky budú publikované v zborníkoch z konferencií. Celkové výsledky riešenia budú ucelene publikované v osobitnej monografii prístupnej verejnosti. Všetky monografie, zborníky a iné odborné knihy, budú dostupné aj na internete. Osobitne budú pripravené aj populárno-náučné príspevky, publikované v širšie dostupných periodikách, ktorými riešitelia oboznámia s problematikou aj širšiu verejnosť.

 

Databáza rozhodnutí súdov SR v oblasti ochrany spotrebiteľa

Ciele projektu

Priebeh riešenia v roku 2012

Priebeh riešenia v roku 2013

Priebeh riešenia v roku 2014

Priebeh riešenia v roku 2015

Riešitelia

Očakávané výstupy riešenia 

 


 

Projekt APVV-0745-07 s názvom: "Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.09.2008

Koniec riešenia projektu: 31.12.2010

 

Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike je jedným z hlavných problémov podnikateľského sektora a demokratického fungovania občianskej spoločnosti. Z toho dôvodu sa zostavený kolektív riešiteľov z akademických kruhov, doplnený o sudcov, prokurátorov a právnikov z praxe, ktorí disponujú so skúsenosťami z oblasti vedy a výskumu rozhodol preskúmať, v čom spočívajú nedostatky efektívneho uplatňovania práv a povinností jednotlivcami v oblasti občianskeho, obchodného, trestného a správneho práva. Výsledkom výskumu budú konkrétne poznatky o nedostatkoch súčasného stavu a návrhy na ich odstránenie.

 

Ciele projektu

Priebeh riešenia v roku 2008

Priebeh riešenia v roku 2009

Priebeh riešenia v roku 2010

Riešitelia