Právna úprava odbornej justičnej skúšky v právnom poriadku SR

 

SÚČASNÁ  PRÁVNA  ÚPRAVA vykonania odbornej justičnej skúšky sa nachádza v týchto zákonných ustanoveniach:

- ustanovenia § 12, § 13, § 14 a § 14a zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii,

- ustanovenia § 249, § 250, § 251 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

- ustanovenie § 21a zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.

 

Organizačno-technické detaily odbornej justičnej skúšky sú upravené v skúšobnom poriadku schválenom Radou Justičnej akadémie.

 

UZNANIE  ODBORNEJ  JUSTIČNEJ  SKÚŠKY:

- ustanovenie § 5 ods. 3 veta prvá zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- ustanovenie § 6 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov,

- ustanovenie § 6 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

- ustanovenie § 10 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,

- ustanovenie § 11 ods. 3 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

 

ODPUSTENIE  ODBORNEJ  JUSTIČNEJ  SKÚŠKY:

- ustanovenie § 5 ods. 3 veta druhá zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

 

ĎALŠIE  USTANOVENIA  SÚVISIACE  s odbornou justičnou skúškou:

- ustanovenia § 5, § 28, § 151 ods. 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- ustanovenia § 99, § 100, § 101 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- ustanovenia § 6, § 236 ods. 2, § 251 ods. 2, § 262 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov,

- ustanovenie § 24 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov,

- ustanovenia § 27g ods. 2, 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.