Materiály k vzdelávacím akciám uskutočnených v roku 2009

 

19. - 20. januára 2009 - Sudcovská tvorba práva - aplikácia právnych princípov (Kosař, Siman, Hodás) 


 

 

11. - 13. februára 2009 - Anglický jazyk - právnická terminológia (Petriláková)


 

16. – 17. februára 2009 - Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra (Machyniak) 

 


  

18. - 19. februára 2009 - Katastrálne konanie a súdny prieskum (Kováčová, Koprdová, Fečík)

 


 

2. marca 2009 - Predbežné opatrenia (Machyniak)  

 


  

 

 

03. - 04. marca 2009Európsky zatýkací rozkaz (Kováčová, Boháčik, Ondrejová, Turáková)

 


 

5. - 6. marca 2009 - Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP (Horváth) 

 


 

 

 

16. marca 2009 - Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní + predchádzajúce semináre (Cehlár)   

  


 

20.2., 27.2 a 19.3. 2009 - Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety (Bargel) 

 


 

6. a 20. marca 2009 - Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP (Tóthová)  

  


 

 

26. - 27. marca 2009 - Postavenie VSÚ v OSK v obchodných a správnych veciach (Rumana, Blaha)  


 

1. - 3. apríla 2009 - Aktuálne aplikačné problémy európskeho medzinárodného práva súkromného (Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, európske konanie o platobnom rozkaze, právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v občianskych veciach v štátoch EÚ) - Simon, Šuk


7. - 8. apríla 2009 - Orgány obce a ich kompetencie a vydávanie VZN (Burák, Šúrek) 

 


   

 

14. - 17. apríla a 27. - 30. apríla 2009 - predskúškové sústredenie (Szabo, Madejová, Siman, Slašťan, Čentéš)   

 


 

24. apríla 2009 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (Fekete)

 


11. - 12. mája 2009 - Vyhľadávanie, výklad a aplikácia európskeho práva vnútroštátnym sudcom (Bobek) 

 


 

  

13. mája 2009 - Zákaz diskriminácie v judikatúre euróskych súdov (Bobek)  

  


 

14. mája 2009 - Prokurátor v občianskom súdnom konaní (BA, TT, TN, NR) (Tichý, Beneč)

 


18. - 19. mája 2009 - Konferencia vo veciach správneho súdnictva s medzinárodnou účasťou (Rumana, Gavalec, Mazanec, Šúrek)

 

 


 

28. - 29.5. 2009 - Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy (Nagypalová)

 


 

8. - 9.6. 2009 - Aktuálne otázky k aplikácii komunitárneho práva (Bobek)

 


 

5.6. 2009 Košice, 10.6. 2009 Pezinok - Justičná spolupráca v trestných veciach (Szabo, Madejová, Gulbišová, Závišová)

  


 

9.-10.6. 2009 - Judikatúra a právna argumentácia - praktické aspekty práce s judikatúrou (Bobek)

 


 

11. - 12.6. 2009 - Vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva (Králík, Machyniak)

 


 

 15. - 16.6. 2009 - Medzinárodná justičná spolupráca. Ochrana spotrebiteľa v EÚ (Švecová, Bajánková, Straka, Rakovský, Stašenková, Selucká, Slašťan)

 


 

17. - 18. 6. 2009 - Právny styk s cudzinou v kontexte nového komunitárneho nariadenia o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ a ďalšie inštitúty justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ (Šuk, Zavadilová)

 


 

7. - 11.9. a 16. - 18.9. 2009 -  Predskúškové sústredenie k 3. termínu OJS (Siman, Slašťan)

 


 

14.9. 2009 - Pôsobnosť VSÚ v trestnom konaní (KS BA, TN, TT, NR)

 


 

21. - 25.9. 2009 - Prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov (1. časť) (Siman, Slašťan)

 


22.9. 2009 - Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní II. (KS BA, TT, TN, NR) (Cehlár)

 


23. - 24.9. 2009 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v kontexte judikatúry NS SR, NS ČR, Súdneho dvora ES a ESĽP (Švecová, Siman, Vojtek)

 


30. 9. 2009 - Pôsobnosť VSÚ v trestnom konaní (pre KS KE a KS PO) (Kohútová)

 


 6. - 7.10. 2009 - Disciplinárna zodpovednosť sudcov (Kučera, Kouřil)


 

8.-9. 10.2009 (KE), 22.-23.10. 2009 (BA), 5.-6.11. 2009 (NR), 3.-4.12. 2009 (BB) - Pôsobnosť VSÚ v OSK v obchodných a správnych veciach (Blaha, Rumana)


 

12.10.2009 (KE), 13.10. 2009 (BB), 26.10. 2009 (PK) - Aplikácia komunitárneho práva a náhrada škody (Siman, Slašťan)


12. - 13. 10. 2009 Výkladové problémy zákonov v sociálnych veciach (Melicher) 


 15.10. 2009 (BB), 19.10. 2009 (PK) - Určovacie žaloby (Machyniak)

 


28. - 29. 10. 2009 - Poškodený v trestnom konaní. Domáce násilie a trestná činnosť páchaná na ženách a deťoch

 


 2. - 3. 11. 2009  a 18. - 20. 11. 2009 - Prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov (2. časť)

 


2. - 6. 11. 2009  - Prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry (1. časť) (Siman, Slašťan)

 


4. 11. 2009 (PK) - Justičná spolupráca v trestných veciach II. (Szabo, Kováčová)

 


4. - 6. 11. 2009 - Anglický jayzk - právnická terminológia (Petriláková, Ondrová)

 


28.10. 2009 (BB), 9.11. 2009 (KE), 10.11. 2009 (PK) - Ochrana komunitárneho práva, súdny systém EÚ a prejudiciálne konanie (Siman, Slašťan)

 


9. - 10. 11. 2009 - Odklony v trestnom konaní (Žilinka)

 


 18.11. 2009 - Justičná spolupráca v trestných veciach II. (KP PO a KP KE) (Závišová, Gulbišová)

 


23. - 24. 11. 2009 - Trestné činy proti životu a zdraviu. Ukladanie trestov. Uplatňovanie prostriedkov trestného práva na ochranu ľudských práv s osobitným dôrazom na postih xenofóbie a rasizmu v kontexte európskeho práva (Toman, Samaš)

 


25. - 26. 11. 2009 - Exekučný poriadok – aplikačné problémy a judikatúra (Straka, Tóth)

 


16.11. 2009 (PK), 30.11. 2009 (KE), 26.11. 2009 (BB) - Pôsobnosť VSÚ v OSK v civilných veciach

 


30.11. - 1.12. 2009 - Aplikácia nových komunitárnych nariadení o rozhodnom práve pre zmluvné a mimozmluvné záväzky - nariadenie č. 593/2008 a 864/2007 (Rozehnalová, Kotásek, Valdhans, Šuk, Simon)

 


1. - 2. 12. 2009 - Trestnoprávne aspekty konkurzného konania (Púry, Macek)

 


9.12. 2009 - Seminár v oblasti obchodného práva v rámci projektu APVV - obchodný register (Blaha)