Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy

Aj Vy sa môžete podieľať na skvalitňovaní obsahu portálu slovenskej justície!

Táto stránka bude priebežne doplňovaná aj o Vami zaslané príspevky (súvisiace právne predpisy, rozhodnutia, komentáre, články, odkazy na tematické webové stránky a pod.), ktoré môžete zaslať na e-mailovú adresu noveprispevky@ja-sr.sk s uvedením pojmu/pojmov vo vecnom registri, ku ktorému/ktorým má byť nový príspevok pripojený.

Rozhodnutia a iné právne akty, ktoré nám zašlete, budú pred ich umiestnením na príslušnú webovú stránku anonymizované.