Dôležité odkazy na webstránky:

Vzdelávacie podujatia k civilnej rekodifikácii

Pravidlá civilného procesného práva sa budú meniť. Zmeny prináša trojica civilnoprávnych kódexov z dielne ministerstva spravodlivosti. Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok.

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky pokračuje v organizovaní vzdelávacích podujatí s tematikou civilnej rekodifikácie aj v I. polroku 2016, a to za účasti členov rekodifikačnej komisie.

 

Lektori na predmetných podujatiach podrobne predstavili cieľovej skupine zmeny, ktoré rekodifikácia civilného procesného práva má za cieľ priniesť a zabezpečiť tak lepšiu ochranu práv a záujmov subjektov súdneho procesu, podporiť kvalitu a efektívnosť súdneho rozhodovania, zamedziť prieťahy v súdnom konaní a tým zabezpečiť celkovo lepšiu vymožiteľnosť práva na Slovensku.

 

Prehľad podujatí v I. polroku 2016

 

Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)

 • dátum: 02.05.2016
 • lektori: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • miesto konania: Krajský súd v Košiciach
 • cieľová skupina: sudca, vyšší súdny úradník, justičný čakateľ, asistent sudcu NS SR 
 • podujatie bolo prostredníctvom video konferenčného systému prenášané na 7 súdov
 • počet účastníkov: 473

 

Správne súdnictvo - Správny súdny poriadok

 • dátum: 09.-10.05.2016
 • lektori: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Marian Fečík, JUDr. Anita Filová
 • miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie SR v Omšení
 • cieľová skupina: sudca, prokurátor
 • počet účastníkov: 52 

 

Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok) 

 • dátum: 30.05.2016
 • lektori: JUDr. Soňa Mesiarkinová, doc. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
 • cieľová skupina: sudca, vyšší súdny úradník, justičný čakateľ, asistent sudcu NS SR
 • podujatie bolo prostredníctvom video konferenčného systému prenášané na 8 súdov
 • počet účastníkov: 450

 

Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)

 • Dátum: 13.06.2016
 • lektori: JUDr. Ladislav Duditš, doc. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
 • cieľová skupina: sudca, vyšší súdny úradník, justičný čakateľ, asistent sudcu NS SR
 • podujatie bolo prostredníctvom video konferenčného systému prenášané na 27 súdov
 • počet účastníkov: 505

 

Civilná rekodifikácia pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)  

 • dátum: 20.06.2016
 • lektori: JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
 • cieľová skupina: sudca, vyšší súdny úradník, justičný čakateľ, asistent sudcu NS SR
 • podujatie bolo prostredníctvom video konferenčného systému prenášané na 8 súdov
 • počet účastníkov: 264 

 

Správny súdny poriadok (celoslovenské podujatie)

 • dátum: 23.06.2016
 • lektori: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Anita Filová
 • miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
 • cieľová skupina: prokurátor, právny čakateľ prokuratúry
 • počet účastníkov: 56

 

Civilná rekodifikácia pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)

 • dátum: 27.06.2016
 • lektori: JUDr. Jana Baricová, doc. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky Pezinok
 • cieľová skupina: sudca, vyšší súdny úradník, justičný čakateľ, asistent sudcu NS SR
 • podujatie bolo prostredníctvom video konferenčného systému prenášané na 8 súdov
 • počet účastníkov: 137

 

Kategória: