Odborná justičná skúška - máj 2020

 

V nadväznosti na Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom minimalizovania rizika šírenia KORONAVÍRUSU, rada Justičnej akadémie presúva pôvodne schválený jarný termín odbornej justičnej skúšky na základe hlasovania PER ROLLAM uznesením č. 25 zo dňa 17.12.2019 v termíne: Písomná časť 26.03.2020 (štvrtok); Ústna časť 02.04. - 03.04.2020 (štvrtok, piatok).    

 

V prípade tých účastníkov, ktorým by zákonná lehota na "opravnú skúšku" podľa § 14 ods. 3 zákona o Justičnej akadémii (najskôr po 3 mesiacoch a najneskôr do 9 mesiacov od konania skúšky) a podľa § 14 ods. 7 zákona o Justičnej akadémii "ďalšiu opravnú skúšku" (najskôr po 1 roku a najneskôr do 3 rokov od konania opravnej skúšky) uplynula nevykonaním tejto skúšky v stanovenom termíne jej konania, sa preruší jej plynutie do toho dňa, na ktorý boli pozvaní.

 

Na základe hlasovania PER ROLLAM zo dňa 17.3.2020 bolo prijaté Uznesenie č. 33 v nasledovnom znení:

Rada schvaľuje nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2020, písomná časť 12.05.2020 (utorok), ústna časť 19.05.2020 (utorok), 20.05.2020 (streda).

 

 

Rada akadémie schválila hlasovaním PER ROLLAM zo dňa 07.04.2020 nasledovné uznesenie týkajúce sa jarného termínu odbornej justičnej skúšky:

Uznesenie č. 36: Rada JA SR ruší jarný termín odbornej justičnej skúšky schválený uznesením č. 33 (písomná časť 12.05.2020 (utorok), ústna časť 19.05.2020 (utorok), 20.05.2020 (streda)) a nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky, v nadväznosti na zákaz uložený hlavným hygienikom predĺžený s platnosťou od 24. marca do odvolania týkajúci sa organizovania hromadných akcií, schváli dodatočne, hlasovaním PER ROLLAM. 

 

 

Odborný test:

 • skladá sa z 25 otázok, pričom sú v ňom zastúpené jednotlivé odvetvia práva uvedené v čl. 5 ods. 4 tak, aby sa proporcionálne zohľadnilo rozloženie agendy v jednotlivých oblastiach v praxi
 • každá otázka má priradené 4 rozdielne odpovede, označené písmenami a, b, c, d, pričom len jedna je správna
 • uchádzač označí v teste zakrúžkovaním písmeno tej odpovede, o ktorej sa domnieva, že je správna
 • pokiaľ po vyznačení uchádzač zmení názor, pôvodné označenie preškrtne a zakrúžkuje iné písmeno, pričom vedľa takto zakrúžkovanej odpovede zreteľne napíše text „oprava"
 • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
 • uchádzač po vypracovaní odborného testu je hodnotený stupňom „prospel", ak správne odpovie aspoň na 19 otázok a „prospel s vyznamenaním", ak správne odpovie aspoň na 23 otázok; ak uchádzač nezodpovie správne aspoň 19 otázok, má sa za to, že „neprospel"
 • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry v časovom rozmedzí 40 minút (spravidla od 08.00 hod. do 08.40 hod.)

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:  

 • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI)
 • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.00 hod. do 17.00 hod.)
 • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v doprovode poverenej osoby
 • bez súhlasu osoby vykonávajúcej pedagogický dozor nemôžu uchádzači používať elektronické nosiče informácií, ani iné pomôcky s výnimkou vyššie uvedených počas celého konania odbornej justičnej skúšky

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 20.04.2020 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk

 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 20.04.2020 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk

 

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 19.05.2020 a 20.05.2020 priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 08.00 hod..

 

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: http://www.ja-sr.sk/node/77

 

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

 

Uchádzač je z písomne vypracovaných rozhodnutí hodnotený stupňom „prospel s vyznamenaním", „prospel" alebo „neprospel".

 

O získanom počte bodov v odbornom teste písomnej časti skúšky sú uchádzači informovaní po skončení písomnej časti skúšky. Akadémia umožní uchádzačom nahliadnuť do vyhodnoteného odborného testu za prítomnosti člena pedagogického dozoru.

 

O výsledku písomnej časti skúšky, vrátane preskúmaných hodnotení, sa uznáša skúšobná komisia v deň ústnej časti skúšky na začiatku zasadania. O výsledku písomnej časti skúšky upovedomí prítomných uchádzačov predseda príslušnej skúšobnej komisie v deň konania ústnej časti skúšky pred jej začatím. Upovedomenie neprítomných uchádzačov zabezpečí riaditeľom akadémie určený zamestnanec akadémie. Predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je, aby uchádzač bol hodnotený zo všetkých častí písomnej časti skúšky minimálne stupňom prospel.

 

Výsledky odbornej justičnej skúšky / celková štatistika bude zverejnená 22.05.2020 o 14.00 hod. - TU