Dôležité odkazy na webstránky:

Československé právnické dni boli venované princípu spravodlivosti v trestnom a správnom súdnictve

Justičná akadémia Slovenskej republiky organizovala v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne už šiesty ročník Československých právnických dní. Tohtoročné medzinárodné podujatie bolo venované otázkam princípu spravodlivosti v trestnom, ale aj správnom práve. Cieľom konferencie bolo otvoriť komplexnú odbornú diskusiu o tom, do akej miery represívne politiky oboch štátov napĺňajú základný princíp spravodlivosti.

 

Na Slovensku aj v Českej republike prevláda silne punitívna verejná mienka, ktorej odrazom sú neustále tendencie sprísňovať sankcie tak v trestnom, ako aj správnom práve. Úlohou právnej vedy musí byť vyhodnocovanie účinnosti takéhoto prístupu a kritické zhodnotenie toho, do akej miery je v súčasnom trestnom aj správnom práve dodržiavaná sankčná primeranosť a najmä princíp spravodlivosti.

 

Justičná akadémia sa preto rozhodla pozvať špičkových odborníkov, zástupcov  justície, prokuratúry a akademickej obce, z Českej a Slovenskej republiky, ktorí na konferencii vystúpili s odbornými príspevkami a otvorili tak k týmto otázkam odbornú diskusiu.

 

 

spoločné foto

 

Kategória: