Dôležité odkazy na webstránky:

Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)

  Číslo: 
  2018/KVP/42/JA SR
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  31. Máj 2018 - 9:00 - 16:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  14. Máj 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Hlavné témy: Rozbor praktických prípadov týkajúcich sa zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Postup „NON DE LEGE ARTIS MEDICINAE". Využiteľnosť výstupov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Korupcia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Práva osôb so zdravotným postihnutím upravené Dohovorom OSN. Hľadanie riešení na sporné otázky v interaktívnej diskusii.
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 30.05.2018, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk
  • Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia   s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  JUDr. Ján Hrivnák (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Bratislava), JUDr. Ivan Humeník, PhD. (advokát; Klinika medicínskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ, Košice), JUDr. Pavol Kádek, PhD.(Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk