Dôležité odkazy na webstránky:

Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/61/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  14. Máj 2018 - 10:00 - 16. Máj 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  7. Máj 2018

  O Z N A M : vzdelávacie podujatie pod názvom „Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí," ktoré bolo plánované v termíne 14.05.-16.05.2018 sa neuskutoční. Podujatie sme boli nútení zrušiť z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov.

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci, t.j. z 14.05.2018 na 15.05.2018 a z 15.05.2018 na 16.05.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 13.05.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 14.05.2018 obed, večera, dňa 15.05.2018 raňajky, obed a večera a dňa 16.05.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 13.05.2018 budú dňa 14.05.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  PhDr. Dáša Oravkinová (špeciálna pedagogička; riaditeľka Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie KORY - prax s maloletými a ich zákonnými zástupcami), PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD. (sociálna pedagogička; odborný asistent  Katedry pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava; externá pracovníčka Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie KORY - prax s maloletými a ich zákonnými zástupcami), JUDr. Peter Rajňák (sudca, Okresný súd Nové Zámky)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia
  Iná sekundárna skupina: 
  prokurátori, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  10
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk