Dôležité odkazy na webstránky:

Diskusné fórum CSP / CMP I. (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)

  Číslo: 
  2018/KSP/55/JA SR
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Diskusné fórum CSP / CMP I. (Právomoc, príslušnosť a ich skúmanie; kompetenčné konflikty a ich riešenie; skúmanie právomoci v cezhraničných sporoch najmä podľa Nariadenia Brusel I bis) celoslovenské podujatie JA SR Pezinok
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  4. Jún 2018 - 9:00 - 16:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  9. Máj 2018

  Program podujatia

  Informačný formulár podujatia

  • Diskusné fórum je prvým z piatich diskusných fór k jednotlivým aplikačným otázkam a problémom nových procesných predpisov. Namiesto prednášok plánuje Justičná akadémia Slovenskej republiky priniesť živú a konštruktívnu diskusiu. Vyšší počet diskutujúcich má zabezpečiť podrobnejšie odpovede a názorovú pluralitu. Samozrejme, zapojiť sa do diskusie bude môcť každý účastník podujatia. Diskusné podujatie bude venované otázkam, indikovaným samotnými súdmi. Základný náčrt problémových okruhov je súčasťou priloženého programu.  Prosíme, aby ste prípadne ďalšie otázky, ktoré považujete za potrebné, adresovali na e-mailovú adresu: kristian.csach@justice.sk.
  • Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 03.06.2018, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu) súčasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti kurčenej cieľovej skupine (bod 6/ a7/ informačného formulára), c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  Hlavnými účastníkmi diskusného panelu budú: JUDr. Soňa Mesiarkinová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka senátu, občianskoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka senátu, občianskoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Ladislav Duditš (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Košiciach),  prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda rekodifikačnej komisie ahlavný autor procesných predpisov; prorektor pre legislatívu, Univerzita Komenského v Bratislave), doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), JUDr. Jozef Zámožík, PhD. (člen Katedry občianskeho aobchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (vedúci komisie pre prípravu vecného zámeru pre nový český procesný predpis)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Počet účastníkov: 
  50
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk