Dôležité odkazy na webstránky:

Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "Kultivácia osobnosti" (DP JA SR Omšenie)

  Číslo: 
  2018/KVP/68/JA SR
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "Kultivácia osobnosti" (DP JA SR Omšenie)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  3. September 2018 - 10:00 - 6. September 2018 - 15:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  13. Júl 2018

  Program prípravného vzdelávania PČP

  Informačný formulár prípravného vzdelávacieho podujatia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 03.09.2018 na 04.09.2018, z 04.09.2018 na 05.09.2018 a z 05.09.2018 na 06.09.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 02.09.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 03.09.2018 obed, večera, dňa 04.09.2018 raňajky, obed a večera, dňa 05.09.2018 raňajky, obed, večera a dňa 06.09.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 02.09.2018 budú dňa 03.09.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk  Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Vladimír Voráček (právnik, tréner, konzultant, lektor Justičnej akadémie ČR),  Mgr. Iva Vojtková (bývalá hovorkyňa Mestskej časti Praha 3, lektor Justičnej akadémie ČR), Mgr. Jozef Sedlák (námestník krajskej prokurátorky pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra v Trenčíne)

  Iná primárna skupina: 
  právni čakatelia prokuratúry (menovaní do funkcie v roku 2018)
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk