Dôležité odkazy na webstránky:

Scudzovacie zmluvy a zmluva o dielo (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/82/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Scudzovacie zmluvy a zmluva o dielo (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  27. September 2018 - 9:00 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  12. Júl 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Podujatie sa koncentruje na jednu z najfrekventovanejšie uzatváraných scudzovacích zmlúv; zmluvu o dielo. Vo vzťahu k tejto zmluve bude predmetom výkladu: uzatváranie zmluvy o dielo, konanie osôb pri uzatváraní zmluvy (s dôrazom na otázky konania podnikateľov,) obchodné podmienky, zmeny zmluvy, vlastnícke právo k predmetu diela, uskutočnenie diela, zodpovednosť za vady, čas plnenia a zodpovednosť za omeškanie, náhrada škody a zánik záväzkov zo zmluvy o dielo. Dualita úprav záväzkov v OZ a ObZ. Aplikačná prax vo vzťahu k zmluve o dielo (OZ aj ObZ).
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 26.09.2018, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  doc. JUDr. Ivana Štenglová (Katedra obchodného práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha), JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudkyňa obchodnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky)

  Pramene k príprave: 

  JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.: Zmluva o dielo * doc. JUDr. Ivanka Štenglová: Smlouva o dílo

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  60