Dôležité odkazy na webstránky:

Právny styk s cudzinou v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KVP/86/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Právny styk s cudzinou v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  27. September 2018 - 10:00 - 28. September 2018 - 12:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  13. Júl 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. z 27.09.2018 na 28.09.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 26.09.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 27.09.2018 obed, večera a dňa 28.09.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 26.09.2018 budú dňa 27.09.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.:  Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).

  VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Právny styk s cudzinou v trestných veciach"

  Lektor(i): 

  Mgr. Alica Kováčová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátorka medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky), JUDr. František Mozner (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Antonín Draštík (predseda senátu trestného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky), JUDr. Stanislav Rizman (predseda senátu trestného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky)

  Pramene k príprave: 

  JUDr. František Mozner: Právny styk s cudzinou v trestných veciach * JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Stanislav Rizman: Právny styk s cudzinou - ČR

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  42