Dôležité odkazy na webstránky:

Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/75/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  15. Október 2018 - 10:00 - 16. Október 2018 - 12:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  7. September 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov"

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. z 15.10.2018 na 16.10.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 14.10.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 15.10.2018 obed, večera a dňa 16.10.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 14.10.2018 budú dňa 15.10.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. (Katedra súkromného práva a civilného procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci), JUDr. Branislav Pospíšil (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; advokát)

  Pramene k príprave: 

  Odporovateľnosť a neúčinnosť právnych úkonov * Bezdůvodné obohacení * SIEDMA HLAVA, ODPOROVANIE PRÁVNYM ÚKONOM DLŽNÍKA * Odporovacia žaloba - výklad pojmu „vymáhateľná pohľadávka" * Judikatúra NS SR * Označenie sp. zn.: Pl. ÚS-st. 48/18 zo dňa 16.10.2018 - Najnovšie stanovisko pléna Ústavného súdu ČR k náhrade pri užívaní veci jedným z jej spoluvlastníkov. *

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  44
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk