Dôležité odkazy na webstránky:

Stretnutie národných koordinátorov EJTN

V dňoch 20.3.2018 - 22.3.2018  sa uskutočnilo v Chorvátsku, Zagreb, stretnutie národných koordinátorov v rámci spolupráce s EJTN. Za Justičnú akadémiu SR sa rokovania zúčastnila JUDr. Dagmar Hupková, ktorá zabezpečuje agendu zahraničných vzťahov.  Stretnutie v spolupráci s EJTN organizovala Chorvátska justičná škola v Zagrebe.

 

Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie aktivít za rok 2017, stanovenie úloh v rámci roku 2018 a stanovenie priorít na rok 2019. Počas rokovania boli prezentované štatistické ukazovatele za jednotlivé roky a taktiež bolo stanovené kvóty na rok 2019. Rokovania sa zúčastnila JUDr. Dagmar Hupková z Justičnej akadémie SR.

 

Rokovanie viedol a otvoril W. Postulski, generálny tajomník EJTN, ktorý informoval o výsledkoch komunikácie s inými organizáciami mimo EJTN. Informoval o situácií pokiaľ ide o spoluprácu s EUROJUSTOM, kde došlo k výmene vedenia a tým proces akceptácie trvá dlhšie pokiaľ ide o nominovaných účastníkov.

 

Vo svojom vystúpení sa venoval štandardným výmenným programom, špecializovaným výmenám, bilaterálnym výmenám,  výmenám predsedov súdov, programu AIAKOS, študijným pobytom a dlhodobým študijným pobytom na roky 2018, 2019. Boli stanovené kvóty pre jednotlivé krajiny na rok 2019, ktoré by mali byť na úrovni predchádzajúcich rokov rešpektujúc finančné možnosti rozpočtu na nasledujúci rok.

 

Kategória: