Dôležité odkazy na webstránky:

Video prenos - Okresný súd Brezno "Náhrady v civilnom súdnom konaní"

  Číslo: 
  2018/KSP/90/JASR/video prenos Okresný súd Brezno
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Video prenos - Okresný súd Brezno "Náhrady v civilnom súdnom konaní"
  Miesto konania: 
  Okresný súd Brezno, Kuzmányho 4, 977 01 Brezno
  Termín: 
  21. November 2018 - 9:00 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  12. Október 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  • Hlavné témy vzdelávacieho podujatia: Odmeny anáhrady advokátov; Náhrady výdavkov znalcov, tlmočníkov, prekladateľov; Cestovné náhrady; Náhrada mzdy svedka, znalca, tlmočníka a iné.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  JUDr. Róbert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Prievidza

  Iná primárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk