Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuálne otázky týkajúce sa výkonu funkcie prokurátora (seminár určený pre funkčne mladých prokurátorov), DP Omšenie (OP EVS)

  Číslo: 
  2018/KVP/125/OPEVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Aktuálne otázky týkajúce sa výkonu funkcie prokurátora (seminár určený pre funkčne mladých prokurátorov), DP JA SR Omšenie (OP EVS)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  13. December 2018 - 10:00 - 14. December 2018 - 12:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. November 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady:

  • súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk)
  • zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine
  • zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).

  Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. z 13.12.2018 na 14.12.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 12.12.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 13.12.2018 obed, večera a dňa 14.12.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 12.12.2018 budú dňa 13.12.2018 zabezpečené aj raňajky.

  V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b)  v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).

  Lektor(i): 

  JUDr. Ján Hrivnák (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátor, Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Bratislava), Mgr. Jozef Sedlák (námestník krajskej prokurátorky pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra v Trenčíne; predseda Etickej komisie prokuratúry)

  Iná primárna skupina: 
  funkčne mladí prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  45
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk