Dôležité odkazy na webstránky:

Zahraničná čast projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov”

logo

logo

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky pripravuje v roku 2019 praktickú realizáciu a zabezpečenie zahraničnej časti  projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov", ktorý  je plánovaný na roky 2017-2021 a je určený  pre sudcov a prokurátorov Slovenskej republiky, ktorí disponujú znalosťami anglického a francúzskeho jazyka.

 

Projekt vo svojej zahraničnej časti  je zameraný  na osvojenie tzv. "best practices" so zameraním  na organizáciu práce, techniku vedenia pojednávaní, koncipovanie súdnych rozhodnutí, zaobchádzanie s cudzím prvkom v súdnom konaní, prácu a používanie judikatúry. Počas pobytu je našim cieľom účastníkom študijného pobytu predstaviť systém súdnictva v krajinách európskej únie ako aj umožniť účasť na pojednávaniach po ktorých by mala  nasledovať  diskusia na odbornej a expertnej úrovni

 

Počas realizácie zahraničnej časti projektu sú plánované zahraničné päťdňové skupinové stáže, počas ktorých účastníci absolvujú najmä súdne pojednávania a výklad zahraničných sudcov na súdoch a prokuratúrach rôzneho stupňa v krajinách Európskej únie ( Rakúska republika, Francúzska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Spolková republika Nemecko). Počas zahraničnej stáže plánujeme  v príslušnej krajine navštíviť  každý deň inú súdnu inštitúciu.  Každá skupina bude mať 20 účastníkov a bude sprevádzaná tlmočníkmi a zástupcom Justičnej akadémie SR a bude v trvaní 5 dní. Celkovo pôjde o 200 účastníkov v 10 skupinách.

 

Ďalej budú Justičnou akadémiou SR organizované v rámci projektu individuálne mesačné stáže v trvaní 1 mesiaca pre 32 sudcov a prokurátorov bez tlmočenia, kde je významnou  podmienkou účasti úroveň znalosti cudzieho jazyka, ktorá bude preverovaná  a predpokladaná úroveň znalosti cudzieho jazyka je na úrovni  B2, C1 a C2. Stáže, ktoré budú realizované v rokoch 2019 - 2021 sú určené pre sudcov a prokurátorov, ktorí sa vo svojej rozhodovacej činnosti venujú súdnej (civilnej, správnej či trestnej) agende s cudzím prvkom, sú napr. kontaktnými bodmi európskej justičnej siete, ad hoc sudcami na ESĽP, ktorí sa pripravujú na vyslanie do medzinárodných súdnych a iných orgánov na zastupovanie SR a pod. Mesačné stáže budú zamerané na detailne a špecializované vzdelávanie formou konzultácií a ukážok činnosti jednotlivých zložiek zahraničného súdu/prokuratúry či inej súdnej špecializovanej zložky. Stáže sa uskutočnia v Spolkovej republike Nemecko, Luxembursko, Francúzsko a Rakúsko.

 

Významnou aktivitou v rámci projektu budú individuálne 6 mesačné stáže pre 4 sudcov a prokurátorov.  Šesť mesačné stáže na zahraničnom súde a prokuratúre a špecializovaných justičných orgánoch budú prebiehať  v uvedenom rozsahu na vybraných zahraničných súdoch, prokuratúrach, či inej špecializovanej justičnej zložke. Stáže budú zamerané na detailne a špecializované vzdelávanie formou konzultácií a ukážok činnosti jednotlivých zložiek zahraničného súdu/prokuratúry či inej súdnej špecializovanej zložky.  Účastníci budú vyberaní tak, aby disponovali znalosťou cudzieho jazyka na uvedenej úrovni SERR, ktorá bude preverená,  čo je  predpokladom nominácie, vyslania a úspešného priebehu stáže. Stáže budú prebiehať v členských štátoch EÚ, najmä v Rakúskej republike, Francúzskej republike, Luxemburskom veľkovojvodstve a v Spolkovej republike Nemecko.

 

Za účelom úspešného priebehu projektu, sme zverejnili na našej stránke informáciu o uvedených aktivitách s možnosťou  prihlásenia sa  do databázy záujemcov o študijné pobyty a stáže v krajinách Európskej únie.

 

Záujemci v prípade otazok týkajúcich sa týchto zahraničnych stáží sa môžu obrátiť na: Ing Ľuboš Hrivňák, lubomir.hrivnak@justice.sk, tel.: 0911 960 687

 

Študijné pobyty a stáže:

Zahraničné päťdňové skupinové stáže v rokoch 2019 - 2021

Mesačné stáže v trvaní 1 mesiaca pre 32 sudcov a prokurátorov bez tlmočenia

Individuálne 6 mesačné stáže pre 4 sudcov a prokurátorov bez tlmočenia.

 

Všetky náklady spojené s účasťou na uvedených aktivitách budú hradené z projektu a pobyt bude organizačne zabezpečený.