Dôležité odkazy na webstránky:

Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2020 - zaslanie podnetov

Justičná akadémia Slovenskej republiky sa snaží o to, aby každý akademický rok, v ktorom sa premietajú naše jednotlivé vzdelávacie aktivity bol o čosi kvalitnejší a odzrkadlením potrieb justičnej verejnosti.

 

Preto si Vás týmto dovoľujem osloviť a požiadať Vás, aby ste na základe Vašich poznatkov a skúseností navrhli do nového študijného plánu pre rok 2020 témy, právne inštitúty, či konkrétne právne problémy, na ktoré je podľa Vášho názoru potrebné zamerať vzdelávanie justície v budúcom roku, prípadne môžete navrhnúť aj lektora/lektorov (domácich alebo aj zahraničných), ktorí by boli vhodní na odprezentovanie Vami navrhnutých tém.

 

Veľmi cenné sú pre nás aj Vaše pripomienky, návrhy, či podnety k organizačno-technickému zabezpečeniu vzdelávacích podujatí. Vieme sa nimi seriózne zaoberať iba vtedy, ak sa o nich dozvieme.

 

Vzhľadom na kvalitu študijného plánu je potrebné zapracovať aj Vaše poznatky a potreby pre vzdelávací proces a preto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie návrhov a pripomienok v elektronickej forme v termíne do 02.08.2019, e-mailom na adresu: helena.farkasova@justice.sk  

 

Rada akadémie v zmysle Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej republiky (článok III. odsek 3) schváli v súlade s určenými obsahovými náplňami vzdelávania ročný študijný plán akadémie najneskôr k 01.12.2019.

Kategória: