Dôležité odkazy na webstránky:

Konferencia „Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve“

Justičná akadémia Slovenskej republiky organizovala v dňoch 18.06. - 19.06.2019 prvú špecializovanú dvojdňovú výročnú konferenciu pre sudcov a prokurátorov s názvom „Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve" v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov", podporovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch prednáškovej miestnosti hotela NH Bratislava Gate One. Okrem pozvaných predstaviteľov výkonnej moci, sa na konferencii zúčastnili zástupcovia justície, prokuratúry, advokácie, ale aj akademici zo slovenského ale i českého právneho prostredia.

 

Konferencia bola zameraná na problematické procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty plurality účastníkov. Svoje príspevky na nej odprezentovali zástupcovia justície a prokuratúry, ktorí vo svojej praxi prichádzajú v rámci svojej rozhodovacej alebo pracovnej činnosti do kontaktu s množstvom osobitných hmotnoprávnych a procesnoprávnych situácií, na doplnenie teoreticko-právneho pohľadu však boli ponúknuté aj príspevky popredných odborníkov  z akademického prostredia z oblasti súkromného ale aj verejného práva. Cieľom tejto konferencie bolo priniesť priestor pre vzájomnú diskusiu medzi oboma skupinami, teda zástupcami praxe i akademického prostredia nielen zo slovenského právneho prostredia ale aj zo zahraničia.

 

Táto úvodná konferencia bola len prvou zo štyroch plánovaných konferencií, ktorých métou je a v ďalšom období bude priblížiť domáce a zahraničné skúsenosti súdnej praxe a doktríny vo vzťahu k vybraným témam. V nasledujúcich rokoch Justičná akadémia Slovenskej republiky prinesie rad konferencií, ktoré odzrkadlia nielen potreby justičnej praxe v rámci jej špecializovaného vzdelávania ale tiež konferencie zamerané na metodologické otázky aplikačnej praxe.

 

S príspevkami na konferencii vystúpili: JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) „Problém procesných spoločenstiev, vplyv procesných úkonov jedného subjektu na ostatných z pohľadu judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky"; JUDr. Milan Ľalík (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) „Pluralita účastníkov a procesné spoločenstvá v konaní pred Ústavným súdom"; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (vedúci Katedry civilného práva procesného, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika) „Pluralita účastníkov súdneho konania a problém procesných spoločenstiev a intervencia do konania - český pohľad"; JUDr. Marek Tomašovič, PhD. (prokurátor netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) „Vedľajšie účastníctvo, intervencia"; JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika) „Společenstvím účastníků řízení v kontextu judikatury Nejvyššího správního soudu ČR ve vztahu k povinnosti uhradit soudní poplatek"; prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach; člen Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky) „Manželia ako spoloční veritelia a dlžníci"; JUDr. Milan Hlušák (člen Katedry občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) „Spoločné práva a dlhy a návrh nového súkromného práva: cesta vpred alebo vzad?"; JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. (predseda senátu občianskoprávneho a obchodného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky) „Postúpenie pohľadávky a jej dôsledky na postavenie strán v konaní"; doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (docent Katedry soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika) „Právne vzťahy medzi spoluvlastníkmi a vzťahy spoluvlastníkov voči tretím osobám"; prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) „Účastníctvo na trestnom čine, pluralita páchateľov v trestnom práve"; JUDr. Radek Doležel (sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Českej republiky) „Účastníctvo na trestnom čine, pluralita páchateľov v trestnom práve" ;  doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. (docent Katedry soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika) „Účastníctvo na delikte z pohľadu českého súkromného práva" a doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. (členka Katedry občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) „Účastníctvo na delikte z pohľadu slovenského súkromného práva".

 

foto

Kategória: