Dôležité odkazy na webstránky:

Úrok z omeškania

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 3. apríla 2008 vo veci C‑306/06,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Köln (Nemecko) z 26. mája 2006 a doručený Súdnemu dvoru 14. júla 2006, ktorý súvisí s konaním: 01051 Telecom GmbH proti Deutsche Telekom AG,

Dotknuté oblasti: „Smernica 2000/35/ES – Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách – Článok 3 ods. 1 písm. c) bod ii) – Oneskorená platba – Platba bankovým prevodom – Dátum, od ktorého sa má platba považovať za vykonanú“.

 

Za neprimerane vysoký sa považuje úrok okolo 50 % (eTREND článok z 9.3.2005 / autor: Vladimír Babinec, daňový poradca)